Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa płyt CD i DVD oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres do jednostek UAM w Poznaniu i zamiejscowych.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440, 61 8291650 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, 61 8291650, fax. 61 8294012
  REGON: 1293330000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa płyt CD i DVD oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres do jednostek UAM w Poznaniu i zamiejscowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa płyt CD i DVD oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres do jednostek UAM w Poznaniu i zamiejscowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SIWZ. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje, indeks wykonawcy i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będą uzależnione od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie (w górę lub w dół) w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną. Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne UAM wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia do właściwych jednostek UAM wymienionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, koszt rozładunku i wniesienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234000-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK SA 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903; b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c.gwarancjach bankowych; d.gwarancjach ubezpieczeniowych; e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach