Przetargi.pl
Budowa i przebudowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej

Gmina Przemęt ogłasza przetarg

 • Adres: 64234 Przemęt, ul. Jagiellońska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 496 071 , fax. 65 549 69 77
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemęt
  ul. Jagiellońska 8
  64234 Przemęt, woj. wielkopolskie
  tel. 655 496 071, fax. 65 549 69 77
  REGON: 41105079300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w miejscowości Bucz. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na: - budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej otoczonego piłkochwytami wraz z chodnikiem po południowej stronie boiska. - montażu na boisku wyposażenia/sprzętu do gry w piłkę ręczną- 1 kpl , tenis i siatkówkę – 2 zestawy do gry, koszykówkę - 2 zestawy do gry -montażu małej architektury: stojaków do rowerów-2 kpl, koszy na śmieci-2 szt i ławek dla zawodników-6 kpl -wykonaniu odwodnienia boiska –drenaż odsączający Część II: Przebudowa boiska wraz z budową bieżni okrężnej na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w miejscowości Mochy. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na: - przebudowie istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej i asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej otoczone piłkochwytami wraz z chodnikiem po wschodniej stronie boiska. -budowie bieżni o nawierzchni poliuretanowej wokół boiska wielofunkcyjnego - montażu na boisku wyposażenia/sprzętu po jednym zestawie do gry w piłkę ręczną, tenis i siatkówkę, i dwa zestawy do gry w koszykówkę - montażu małej architektury: stojaków do rowerów-2 kpl, koszy na śmieci -2 szt i ławek dla zawodników- 4 kpl -wykonaniu odwodnienia boiska –drenaż odsączający szczegółowy opis części I i części II zamieszczony jest w załączniku do ogłoszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium na każdą część przedmiotu zamówienia wynosi: Część I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Część II: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy tysięcy zł 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3.gwarancjach bankowych 4.gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Urząd Gminy Przemęt BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 z dopiskiem: „Budowa boiska wielofunkcyjnego” Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za prawidłowo wniesione o ile przed upływem terminu do złożenia oferty kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium zaksięgowana zostanie na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy PZP. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Wadium składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji/poręczenia musi w swojej treści wymieniać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach