Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga

Gmina i Miasto Stawiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 528 079 , fax. 627 528 097
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Stawiszyn
  ul. Szosa Pleszewska 3
  62820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 528 079, fax. 627 528 097
  REGON: 52944000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga o długości 0,470 km, w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, na które składają się: - roboty przygotowawcze : na które składają się: roboty pomiarowe 0,470 km, ręczne oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów 940,00m², zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt. 2 - kolizje : regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych szt. 8 regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalizacyjnych szt. 11 - przepusty pod drogą : ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm - roboty ziemne : mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami 3290,00 m² , koryta o głębokości 10 cm. Wykonane na całej szerokości jezdni i walca wibracyjnego 2165,00m² , oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 940,00 m - jezdnie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2165,00 m² , dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2156,00 m² , górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego , grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 2165,00 m² , skropienie warstwy emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej 2156,00 m² , wykonanie wcięcia piłą mechaniczną w istniejącą nawierzchnię bitumiczną 15,00 m , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 , grubość warstwy ścieralnej po zgęszczeniu 4 cm - roboty wykończeniowe : formowanie poboczy z gruntu kat. I-II 188,00 m³ , plantowanie poboczy gruntowych na czysto 940,00 m² - oznakowanie pionowe : słupki ze znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm i pionowe znaki drogowe szt. 3. obsługa geodezyjna zadania wraz inwentaryzacja powykonawczą, atesty na materiały i prefabrykaty, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez wykonawcę badań i sprawdzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach