Przetargi.pl
„Budowa budynku magazynowego na terenie oczyszczalni ścieków w m. Bytkowo, gm. Rokietnica.”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62090 Rokietnica, Bytkowo, ul. Topolowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 814 57 43 , fax. 61 814 58 38
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
  Bytkowo, ul. Topolowa 6
  62090 Rokietnica, woj. wielkopolskie
  tel. 61 814 57 43, fax. 61 814 58 38
  REGON: 63080898700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynku magazynowego na terenie oczyszczalni ścieków w m. Bytkowo, gm. Rokietnica.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedsięwzięcie przewiduje budowę budynku magazynowego częściowo zamkniętego o powierzchni 1138 m2 z dachem dwuspadowym o nachyleniu 20% dostosowanym do montażu paneli fotowoltaicznych. Większość budynku będzie otwarta w formie wiaty. Część budynku przeznaczone będzie na nieogrzewane zamknięte garaże. Na połowie planowanego budynku przewidziano magazyn na osad ściekowy. Druga połowa jest przeznaczona na miejsce do parkowania pojazdów i sprzętu obsługującego oczyszczalnię ścieków oraz sieć kanalizacyjną. W jednym z zamkniętych pomieszczeń zaplanowano wykonanie kanału technologicznego, aby ułatwić konserwację pojazdów i sprzętu. Budynek posadowiony bezpośrednio, w części magazynowej zaprojektowano ściany oporowe również posadowione bezpośrednio. Zasilanie elementów oświetlenia projektowanego budynku odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej budynku socjalno – technicznego. W ramach projektowanej budowy budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie oczyszczalni ścieków w Bytkowie, projektuje się powiększenie powierzchni zabudowy o: budynek magazynowy, place manewrowe i drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213220-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1)W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr rachunku Bank Zachodni WBK Nr rachunku: WBK 73 1090 2590 0000 0001 3126 8492 z dopiskiem Wadium budowa budynku magazynowego 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) powinno być wystawione na Zamawiającego 3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy. 12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę zadania, którego dotyczy wadium. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do pozostałych członków konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach