Przetargi.pl
Remont, termomodernizacja budynku mieszkalnego leśnictwa Kruszewo nr inw. 110/137 na dz. nr 8277/3

Nadleśnictwo Sarbia ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, Sarbka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2551220, 24, 76, 2552766 , fax. 672 551 220
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Sarbia
  Sarbka 46
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2551220, 24, 76, 2552766, fax. 672 551 220
  REGON: 57006448700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_sarbia/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont, termomodernizacja budynku mieszkalnego leśnictwa Kruszewo nr inw. 110/137 na dz. nr 8277/3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont, termomodernizacja budynku mieszkalnego leśnictwa Kruszewo nr inw. 110/137 na dz.nr 8277/3. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: A. Część I – roboty remontowe zewnętrzne: • wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę • montaż nowego systemu odprowadzania wód opadowych • wykonanie nowej instalacji odgromowej • docieplenie przegród zewnętrznych w technologii BSO • remont schodów wejściowych • przebudowa i remont wejścia do części piwnicznej B. Część II – roboty remontowe wewnętrzne: • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana orurowania, podejścia pod grzejniki • wymiana grzejników • wymiana podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych • szpachlowanie ścian wewnętrznych • malowanie ścian i sufitów • wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku • dostawa i montaż lamp sufitowych ze źródłem światła LED • przeróbka instalacji zasilającej gniazda ~230V i częściowy montaż nowych gniazd • demontaż podłóg z płyt wiórowych • wykonanie warstw posadzek z gotowych zapraw jastrychowych • wykonanie podłóg z paneli MDF Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 6 do SIWZ) 3. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest budynek Leśniczówki Kruszewo wraz z terenem przyległym zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 8277/3 – obręb ewidencyjny 0004 Kruszewo jednostka ewidencyjna Gmina Ujście, powiat pilski, województwo wielkopolskie. Adres: ul. Parkowa 16A, 64-850 Kruszewo 4. Informacje na temat rozwiązań równoważnych a. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. b. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. c. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji technicznej. d. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego. e. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. 5. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 6. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, oraz dodatkowo: a. dostarczenie, montaż, demontaż i wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy; b. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej tj.: „operatu kolaudacyjnego” stanowiącego podstawę odbioru i ocenę zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, zawierający wszelkie dokumenty dotyczące wykonanych robót budowlanych, a zwłaszcza: w zakresie dokumentacji wykonawczej: • Protokół przekazania Wykonawcy placu budowy. • Oświadczenie o przyjęciu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – technicznej. • Protokoły odbioru robót zanikowych – jeżeli wystąpiły. • Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu – jeżeli wystąpiły. • Protokoły konieczności (np: protokoły robót dodatkowych, zamiennych), zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego – jeżeli wystąpiły. • Protokoły z demontażu – jeżeli wystąpiły. • Wnioski Wykonawcy o wykonanie robót dodatkowych, zamiennych – jeżeli wystąpiły. • Wnioski o zmiany do projektu, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru – jeżeli wystąpiły. • Opinie projektanta w sprawie zmian do projektu (istotne lub nieistotne) – jeżeli wystąpiły. • Inna korespondencja wynikająca z procesu budowlanego – jeżeli wystąpiła. • Pisemne zgłoszenie zakończenia robót przez Wykonawcę. • Zarządzenie nadleśniczego/dyrektora o powołaniu Komisji do odbioru robót budowlanych. • Protokoły odbioru robót branżowych – jeżeli takie odbiory się odbyły. • Protokół z przeprowadzonego odbioru technicznego z wykazem ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia/protokół odbioru końcowego robót. • Oświadczenia i zaświadczenia wymagane Prawem Budowlanym – jeżeli wystąpiły. • Dziennik budowy – jeżeli był wymagany. • Protokół przekazania placu budowy Inwestorowi. • Inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez geodetę – jeżeli wystąpiła. • Oświadczenie projektanta o wykonaniu robót zgodnie z projektem. • Zawiadomienie Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy - jeśli jest wymagane. • Inne dokumenty wynikające z procesu budowlanego. • Dokumenty gwarancyjne. • Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (np.: atesty, aprobaty, deklaracje itp.) c. wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 7. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa: a. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenów budowy oraz ewentualnego zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt oraz: • bieżące sprzątanie i usuwanie gruzu z terenu budowy; • naprawę lub wymianę uszkodzonych w trakcie wykonywania prac istniejących elementów wykończeniowych; • zabezpieczenie instalacji urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; • dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; • uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni lub instalacji; b. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca podda utylizacji wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki. c. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami); • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późniejszymi zmianami). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. d. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. 8. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z zapisami wzoru umowy. 9. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie . W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 11. Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę - pracowników fizycznych wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych przy budowie obiektów budowlanych. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o pod wykonawstwo stosowne klauzule zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 12. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy. 13. Wykonawca przy podpisaniu umowy przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę wraz z wykazem osób i, formą zatrudnienia i wymiarem etatu. 12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 13. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 12 czynności. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Gdy Wykonawca nie przedłoży oświadczeń lub dowodów, o których mowa w ust. 12, zobowiązany będzie, każdorazowo za każdy stwierdzony przypadek, do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w okresie realizacji umowy w wysokości brutto 2.000 zł. 16. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby. W przypadku, gdy z różnych przyczyn stosunek pracy zostanie rozwiązany a Wykonawca nie zatrudni w miejsce brakującej osoby innej na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości brutto 100 zł – za każdego niezatrudnionego, za każdy dzień w okresie realizacji umowy. 17. Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposób udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp, jak również uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN) dla części I zamówienia. 2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 PLN) dla części II zamówienia. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. w pieniądzu; b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. w gwarancjach bankowych; d. w gwarancjach ubezpieczeniowych; e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. Termin i miejsce wniesienia wadium: w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku PKO BP O/Piła Oddział Czarnków nr rachunku: 19 1020 4027 0000 1102 0878 6008 z dopiskiem – „Remont, termomodernizacja budynku mieszkalnego leśnictwa Kruszewo nr inw. 110/137 na dz. Nr 8277/3 – część …” 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium musi być wniesione na cały okres związania z ofertą. 8. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 9. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 18. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 19. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt i., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 20. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 21. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: a.formularz oferty W przypadku składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. b.kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową c.oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ (oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu); W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. d.zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 6. SIWZ; jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. e.pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. f.dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 696 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach