Przetargi.pl
Dostawa do laboratorium SPZOZ w Gostyniu: 1) odczynników i akcesoriów do badań laboratoryjnych lub odczynników i akcesoriów do badań laboratoryjnych wraz z usługami serwisowymi (Zadanie nr 1); 2) aparatury medycznej oraz materiałów do wykonywania badań laboratoryjnych (Zadanie nr 2).

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 572 67 00 do 04 , fax. 65 572 11 01
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
  Pl. K. Marcinkowskiego 8/9
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 572 67 00 do 04, fax. 65 572 11 01
  REGON: 41105015500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalgostyn.pl (zakładka nowy BIP)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do laboratorium SPZOZ w Gostyniu: 1) odczynników i akcesoriów do badań laboratoryjnych lub odczynników i akcesoriów do badań laboratoryjnych wraz z usługami serwisowymi (Zadanie nr 1); 2) aparatury medycznej oraz materiałów do wykonywania badań laboratoryjnych (Zadanie nr 2).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do laboratoriom SPZOZ w Gostyniu: 1) odczynników i akcesoriów do badań laboratoryjnych lub odczynników i akcesoriów do badań laboratoryjnych wraz z usługami serwisowymi (Zadanie nr 1); 2) aparatury medycznej wraz z jej instalacją oraz dostawa materiałów do wykonywania badań laboratoryjnych (Zadanie nr 2). 2. ZADANIE NR 1 (części - pakiety od 1 do 7) 1) Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 1 jest dostawa do laboratorium SPZOZ w Gostyniu, odczynników i akcesoriów do badań laboratoryjnych lub odczynników i akcesoriów do badań laboratoryjnych wraz z usługami serwisowymi. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 1 zawierają załączniki do siwz numer od 2 do 8 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 13 do swiz. 3. ZADANIE NR 2 (część nr 8) 1) Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 2 jest dostawa do laboratorium SPZOZ w Gostyniu aparatury medycznej wraz z jej instalacją oraz dostawa materiałów do wykonywania badań laboratoryjnych (odczynniki, kalibratory, kontrole, materiału zużywalne). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 2 zawiera załącznik do siwz nr 9 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 13 do swiz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33695000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną