Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Wawrzyniaka w Książu Wlkp.

Gmian Książ Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-130 Książ Wielkopolski, ul. Stacha Wichury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 822 001 , fax. 612 822 724
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmian Książ Wlkp.
  ul. Stacha Wichury
  63-130 Książ Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 612 822 001, fax. 612 822 724
  REGON: 53046500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz-wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Wawrzyniaka w Książu Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa ulicy Wawrzyniaka w Książu Wlkp. 2. Kody CPV: 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy na długości 138 m. Początek przebudowy przyjęto na krawędzi ulicy M. Krybusa, koniec na krawędzi ulicy Krasickiego. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym wykorzystującym naturalne pochylenie terenu. Odwodnienie ulicy ściekiem przykrawężnikowym do istniejącego kanału deszczowego. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni : nawierzchnia jezdni - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 4 cm. - podbudowa z mieszanki z kruszywa związanego cementem CBGM 0/8 o klasie wytrzymałości C 8/10 (chudy beton Rm 9,0 MPa) gr. 20 cm. - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża. zjazdy - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 4 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem CBGM 0/8 o klasie wytrzymałości C 8/10 ( chudy beton Rm 9,0 MPa ) gr. 15 cm. chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm. 4. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 2) Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie winien być zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót; 3) Wykonawca winien udzielić 14 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 4) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5) Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: ogólnych prac budowlanych. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy (§ 6 ust. 3-6 i § 9 ust. 1 pkt. 7 i 8) stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Na etapie ofertowania – Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – druk „FORMULARZ OFERTOWY”. 5. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 2) przedmiar robót, kosztorys ofertowy 3) projekt wykonawczy Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1; 2) kosztorys ofertowy sporządzony min. metodą kalkulacji uproszczonej, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (przedmiar robót załączony do SIWZ); 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach