Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Tarnowie

Gmina Szydłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-930 Szydłowo, Jaraczewo
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 211 55 21 , fax. 67 211 55 21
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłowo
  Jaraczewo 2
  64-930 Szydłowo, woj. wielkopolskie
  tel. 67 211 55 21, fax. 67 211 55 21
  REGON: 57079124700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szydlowo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające przebudowie drogi gminnej dz. nr 43 w m. Tarnowo gmina Szydłowo. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. 2. Stan istniejący: droga położona jest pomiędzy działkami nr 36 a 53/1. Szerokość pasa drogowego ulic wynosi od 5,00 do 10,00m. Nawierzchnia ulicy gruntowa, wzmocniona tłuczniem i gruzem budowlanym na szerokości około 3,00m. Bezpośrednie otoczenie ulicy stanowi zabudowa zagrodowa i użyteczności publicznej. Powierzchnia terenu wznosi się na wysokość od 85,00 do 87,50 m.n.p.m. Uzbrojenie terenu podziemne jak i naziemne nie występuje. 3. Warunki gruntowo-wodne: na podstawie dokonanych odwiertów stwierdza się, że podłoże to grunty spoiste w postaci glin piaszczystych. Wody gruntowej do gł. 2,00m nie stwierdzono. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 4. Stan projektowany: projektuje się przebudowę nawierzchni w granicach pasa drogowego na odcinku 119,70 mb. Jest to droga o charakterze lokalnym, przewidziane dla ruchu o kategorii KR1, i stanowi połączenie pomiędzy drogami zlokalizowanymi na działkach nr 36 i nr 53/1. Ulica o nawierzchni utwardzonej szerokości 3,50m jednopasowa, jednokierunkowa z ograniczeniem tonażu do 10t. w krawężniku z poboczami utwardzonymi kruszywem szer. 0,50m. Nawierzchnię ulic projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z betonu i wzmocnionym podłożu. Krawężnik najazdowy na zjazdach 3cm. Zjazdy do posesji zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8,0cm na podbudowie z chudego betonu. Zjazdy o szerokości 4,50 i 5,00m. Ulica w przekroju podłużnym. Spadki podłużne ulicy 1,14%. Łuków pionowych nie projektuje się. Spadek poprzeczny jednostronny 2%. Ulica obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym na ławie betonowej. Sytuacyjnie i wysokościowo przebudowywany odcinek drogi dowiązano do dróg istniejących i przyległych obiektów. 5. Konstrukcja nawierzchni: Ulica - kostka betonowa 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm - podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm - gruntocement RM=1,5 MPa gr. 10cm - podłoże istniejące Zjazdy indywidualne - kostka betonowa 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm - podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm - gruntocement RM=1,5 MPa gr. 10cm - podłoże istniejące Krawężniki, oporniki: - opornik betonowy 15x25x100cm na ławie betonowej (C12/15). 6. Odwodnienie: wody opadowe z ulicy powierzchniowo na przyległy teren. 7. Organizacja ruchu: organizacja ruchu jak na planie zagospodarowania. 8. Przedmiot zamówienia objęty dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyłączeniem czynności kierownika budowy lub kierownika robót oraz geodety, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ); oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitanowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ) - składane przez wykonawcę w termie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach