Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 61459 Poznań, ul. Czechosłowacka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 355 900 , fax. 618 301 191
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Czechosłowacka 27
  61459 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 355 900, fax. 618 301 191
  REGON: 17343300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sapsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz ilości i rozmiarów stanowi załącznik nr 1-3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18800000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje wniesienie wadium, w następujących wysokościach dla poszczególnych zadań: - dla zadania Nr I – 1.100,00 zł - dla zadania Nr II – 450,00 zł. - dla zadania Nr III – 130,00 zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (nr konta: NBP O/O Poznań 53 1010 1469 0046 2013 9120 0000), załączając kopię przelewu do oferty. Wadium wnoszone w formie bezgotówkowej, należy złożyć w Wydziale Finansowym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, pokój 101/F. (np. oryginał gwarancji ubezpieczeniowej).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach