Przetargi.pl
Utwardzenie miejsc postojowych, wraz z wymianą istniejącej nawierzchni oraz wymianą bram rozwiernych, na bramy przemysłowe panelowe”

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Słowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 277 594 , fax. 146 277 593
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
  ul. Słowackiego
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146 277 594, fax. 146 277 593
  REGON: 85173061000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tkp.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie miejsc postojowych, wraz z wymianą istniejącej nawierzchni oraz wymianą bram rozwiernych, na bramy przemysłowe panelowe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Utwardzenia miejsc postojowych, wraz z wymianą istniejącej nawierzchni oraz wymianą bram rozwiernych, na bramy przemysłowe panelowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł) płatne do dnia 27 czerwca 2019 r. na rachunek Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. w Tarnowie, prowadzone przez BPS o numerze 12 1930 1839 2650 0626 2693 0001. Dla potwierdzenia należy dołączyć do oferty kopię dowodu wpłaty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Dowód wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2 ppkt. 2) do 5) musi być dołączony do oferty w oryginale. 6. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostanie wykluczony z postępowania..
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W zakresie wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował: co najmniej 3 (słownie trzy) umowy obejmujące swym przedmiotem prace budowlane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1) Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców (załącznik nr 4). Niedołączenie do oferty tego załącznika będzie traktowane jako brak uczestnictwa podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych umów o roboty budowlane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że umowy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – ( załącznik nr 5). W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, że dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 3 (słownie: trzech) umów. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej trzech umów o roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł dla jednej umowy. Wykonawca nie może sumować wartości kilku umów o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej, jak również przedstawiać jednej umowy o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 300.000 zł jako odpowiadającej równowartości lub przenoszącej wartość trzech umów. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Pełnomocnictwo – jeśli wymagane. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy. Wydruk odpisu KRS lub wydruk informacji z CEIDG w celu wykazania umocowania osoby podpisującej ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach