Przetargi.pl
Urządzenie placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.” Utworzenie nowych miejsc w publicznym żłobku „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy

Gmina Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35 , fax. 033 879 20 92
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnica
  ul. Krakowska 109
  34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie
  tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, fax. 033 879 20 92
  REGON: 53781700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Urządzenie placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.” Utworzenie nowych miejsc w publicznym żłobku „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Urządzenie placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.” Utworzenie nowych miejsc w publicznym żłobku „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy w ramach realizacji zadania dofinansowanego z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+”. Zakres robót obejmuje : 1. Ogrodzenie placu zabaw 1.1. Rozbiórka ogrodzenia z siatki wraz z cokołem betonowym oraz bram i furtek - 87,8 mb 1.2. Przesadzenie krzewu ozdobnego - 1 szt. 1.3. Montaż ogrodzenia systemowego panelowego z prętów fi:5 mm ZN+PVC wys. 1,53 m - 67,9 mb 1.4. Podmurówka prefabrykowana wys. 20 cm - deska betonowa ogrodzenia 239x20 cm typu Ramka, łączniki deski proste, narożne i końcowe - 67,9 mb 1.5. Brama panelowa 4,0x1,73 m dwuskrzydłowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, otwierana ręcznie, (panel przetłaczany 3D z pręta fi:5mm, słupki przybramowe) - 1 kpl 1.6. Furtki panelowe 1,20x1,73 m cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, zamek z klamkami (panel przetłaczany 3D z pręta fi:5mm, słupki) - 3 kpl 2. Plac zabaw 2.1. Demontaż wszystkich istniejących urządzeń - 1 kpl 2.2. Wyrównanie terenu i wykonanie podsypki piaskowej o średniej grub. 5 cm - 598,0 m2 2.3. Nawierzchnia bezpieczna gumowa SBR - 598,0 m2 2.4. Montaż zestawu zabawowego nr 17 (HD18-122A):słupy nośne stalowe - 30szt, o średnicy 114mm, ocynkowane i malowane proszkowo, ślizgi zjeżdżalni, daszki, elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa sztucznego LLDPE, podesty wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo o strukturze antypoślizgowej, montaż elementów za pomocą obejm zaciskowych aluminiowych. Zestaw zawierający następujące elementy: zjeżdżalnia tubowa zamknięta, spiralna składająca sie z modułów w kolorach żółty, niebieski i przezroczysty; zjeżdżalnia otwarta kręta w kolorze czerwonym, zjeżdżalnia otwarta prosta podwójna w kolorze czerwonym, zjeżdżalnia mniejsza otwarta żółta podwójna w kolorze żółtym, zjeżdżalnia otwarta spiralna w kolorze niebieskim, zjeżdżalnia tubowa zamknięta prosta w kolorach modułów żółty, pomarańczowy, czerwony, zjeżdżalnia tubowa zamknięta kręta w kolorach modułów żółty, zielony, przezroczysty; dwa daszki w kształcie zwierząt: pomarańczowy i niebieski, gra kółko i krzyżyk w kolorach zielony, żółty, czerwony, ławeczka w kolorze żółtym, schodki wejściowe niebieskie z tworzywa LLDPE, schodki wejściowe pomarańczowe z tworzywa LLDPE, schodki wejściowe metalowe z poręczami pomarańczowymi z tworzywa LLDPE, schodki wejściowe stalowe z barierkami stalowymi metalowymi, schodki łączące podesty stalowe z barierkami zielonymi stalowymi - 2szt, ścianka wspinaczkowa wejściowa z tworzywa LLDPE pomarańczowa, drabinka wejściowa stalowa, tunel linowy łączący podest niski oraz podest wysoki umieszczony bezpośrednio nad nim, tunel linowy skośny łączący podest średni z podestem wysokim, pochylnia zadaszona łącząca podest niski z podestem średnim, podest niski trójkątny, podest średni podwójny, podest niski podwójny, mostek z zabudową boczną zieloną w kształcie zwierząt, podest niski, podest wysoki, podest średni potrójny, podest wysoki sześciokątny umieszczony nad podestem niskim sześciokątnym, wejście strażackie, domek sklepik, panel zegar - 2szt, panel bulaj - 2szt. panel w kształcie zwierząt - 5szt, panel zjeżdżalni goryl, panel zjeżdżalni słoń, zakończenie słupów nośnych - drzewko- 5szt, kwiatek - 2szt, balon - 3szt, owad - 1szt.; lub równoważny - 1 kpl 2.5. Montaż tablicy informacyjnej/regulamin z wykonaniem fundamentu - Regulamin placu zabaw - tablica stalowa 50cmx70cm o zagiętych krawędziach i zaokrąglonych narożnikach, montaż na dwóch słupkach stalowych - 1 kpl 2.6. Montaż sprężynowca z wykonaniem fundamentu - 2 kpl 2.7. Montaż ławki z oparciem stałej z wykonaniem fundamentu - ławka z oparciem stała dług. 1,80 m (konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko i oparcie drewniane) - 3 kpl 2.8. Montaż kosza ulicznego na śmieci z wykonaniem fundamentu - poj. 35 l, kosz z blachy perforowanej, daszek, słupek, malowane proszkowo - 1 kpl 2.9. Wykonanie chodnika z kostki beton. gr. 6 cm szer. 1,5 m + obrzeża beton. 6x20 cm po obu stronach chodnika - 23,14 mb 3.1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), tj. dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną inwestycję o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji placu zabaw o wartości co najmniej 300 000 zł brutto.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach