Przetargi.pl
Utwardzenie części terenu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, Parkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774367127 , fax. 774367127
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku
  Parkowa 6
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774367127, fax. 774367127
  REGON: 385167865

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie części terenu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie części terenu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku przy ul. Parkowej 6. Zakres robót objęty zadaniem: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - wykonanie chodnika z kostki betonowej - wykonanie podbudowy nawierzchni boiska - wykonanie nawierzchni syntetycznej - dostawa wyposażenia boiska i roboty wykończeniowe. Zamawiający informuje, że posiada własną kostkę „Polbruk Napoli 6X00X000 Barwy Jesieni / żółto – czerwono – brązowy na białym cemencie, która jest przeznaczona do wbudowania w tej inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy dołączyć: a) pisemne zobowiązanie do udostępnienia doświadczenia, zdolności zawodowej lub finansowej (jeżeli dotyczy), b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach