Przetargi.pl
UTWARDZENIE CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 227016G WE WSI LIPIA GÓRA

Urząd Gminy Morzeszczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 83-132 Morzeszczyn, Kociewska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5362724 w. 14 , fax. 585 362 792
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Morzeszczyn
  Kociewska 12
  83-132 Morzeszczyn, woj. pomorskie
  tel. 058 5362724 w. 14, fax. 585 362 792
  REGON: 53452300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morzeszczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTWARDZENIE CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 227016G WE WSI LIPIA GÓRA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie części drogi gminnej Nr 227016G oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 623 w miejscowości Lipia Góra gm. Morzeszczyn. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót : - wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych - wykonanie robót ziemnych z korytowaniem - budowa jezdni o dł. 300 mb i szerokości 5,5 mb - wykonanie zabruków pachwinowych, zjazdów i chodników - budowa ścieku pochodnikowego , ulicznego , prefabrykowanego Jezdnię należy wykonać na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego , stabilizowanego mechanicznie o gr. 12 cm w tym : - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm Łączny obmiar powierzchni jezdni do wykonania wynosi 1667 m2 . Chodniki należy wykonać z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm. Łączny obmiar powierzchni chodników do wykonania 408 m2 . Zjazdy należy wykonać z kostki brukowej betonowej czarnej/grafitowej o gr. 8 cm Łączny obmiar powierzchni zjazdów do wykonania 280 m2 . Zabruk pachwinowy należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej . Łączny obmiar powierzchni zabruków pachwinowych do wykonania 20,5 m2 . Obsługa geodezyjna po stronie Wykonawcy . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej, obmiarze robót stanowiących Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium; 8.1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 15.000,00 zł. 8.2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt. 1-5 ustawy Pzp. 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 51 8342 0009 2011 5339 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Skórczu o/Pelplin. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego (termin wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego nie może być późniejszy niż termin określony na składanie ofert). 8.5. Bezgotówkowe formy wniesienia wadium w oryginale powinny być złożone w Urzędzie Gminy do dnia i godziny oznaczonych jako termin składania ofert, a ich kserokopie dołączone do składanej oferty. 8.6. Zwrot wadium nastąpi w trybie określonym art.46 ust.1-5 ustawy Pzp. 8.7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępow
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach