Przetargi.pl
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

Gmina Miastko ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 572 081 , fax. 598 572 368
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miastko
  ul. Grunwaldzka 1
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 598 572 081, fax. 598 572 368
  REGON: 52635700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości ciągów komunikacyjnych -likwidacja śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem o ziarnistości do max Ø 2 mm. 2.Zakres usługi obejmuje: a) Odśnieżanie i wywóz śniegu. Przez odśnieżanie rozumie się mechaniczne i ręczne usuwanie opadu śniegu i błota pośniegowego zalegającego na całej szerokości jezdni, skrzyżowań, rozjazdów, zatok autobusowych, przystanków, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-jezdnych schodów wzdłuż dróg przy użyciu odpowiedniego sprzętu zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Usługa winna być wykonywana pojazdem poruszającym się z prędkością maksymalną nie większą niż 20 km/godz., tak, aby nie uległy uszkodzeniu oznakowania, drogowskazy oraz znaki drogowe, a także mienie prywatne i publiczne. W trakcie wykonywania usługi nie należy przesuwać śniegu na prywatne działki i wjazdy oraz rośliny znajdujące się w pasach zieleni. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg. Przez wywóz śniegu rozumie się wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, (gdy zaistnieje taka konieczność) zebranie przy pomocy sprzętu mechanicznego zepchniętego śniegu i lodu, załadowanie i wywóz. Wykonawca jest zobowiązany posiadać do swojej dyspozycji plac, na którym będzie składowany śnieg i lód. b) Zwalczanie śliskości zimowej. Przez zwalczanie śliskości zimowej rozumie się usuwanie z nawierzchni lodu lub zlodowaciałego śniegu ręcznie lub mechanicznie przez posypywanie, co najmniej 80% powierzchni zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy realizującego usługi pozostaje zakup i magazynowanie odpowiedniej ilości piasku o ziarnistości max. Φ 2 mm. Koszt dostawy piasku należy wkalkulować w posypywanie ulic, chodników. Wykonawcy wini dostosować wysokość i szerokość sypania, tak aby nie uległy uszkodzeniu inne pojazdy, a także mienie prywatne i publiczne.3. Warunki wykonywania usługi we wskazanych zakresach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości ) winny być wykonywane całodobowo, przez siedem dni w tygodniu, w tym niedziele i dni świąteczne, sprzętem sprawnym technicznie i o parametrach co najmniej wskazanych w specyfikacji. Wykonawca będzie miał obowiązek przystąpić do wykonywania usługi w ciągu do 2 godzin w zależności od zadeklarowanego czasu reakcji w złożonej ofercie od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu wykonywania usługi Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego wykonanie zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy 1.Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.2. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 3. . wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – c.d. załącznika nr 2 siwz. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach