Przetargi.pl
"Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry"

Gmina Kępice ogłasza przetarg

 • Adres: 77-230 Kępice, ul. Niepodległości
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 576 621 , fax. 598 576 624
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kępice
  ul. Niepodległości 6
  77-230 Kępice, woj. pomorskie
  tel. 598 576 621, fax. 598 576 624
  REGON: 77097982600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Zamówienie zostało podzielone na części i Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Poszczególne drogi stanowią odrębne części. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Na wykonanie każdej części zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. 3.2. Przedmiotem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry. 3.3. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 1) Część I - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Barcino Zamówienie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 58, 61 oraz 66 w miejscowości Barcino, Gmina Kępice. Droga posiada pas drogowy szerokości zmiennej ok. 9,0 m (najwęższy pkt. 7,6 m). W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni brukowej szerokości ok. 4,0 m. W ciągu drogi znajdują się zjazdy do posesji przyległych o nawierzchniach gruntowych. Droga posiada oświetlenie. W pasie drogowym znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Droga posiada dwa połączenia z drogą wojewódzką nr 209. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu oznakowania tymczasowego – powiadomienie ZDW w Gdańsku o przystąpieniu do przebudowy drogi gminnej - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników, oporników i obrzeży; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; 2) Część II – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obłęże Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 137 i 306. W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni z kruszywa o szerokości nieregularnej dochodzącej do 7,0 m. W ciągu drogi znajdują się chodniki o nawierzchni z płyt chodnikowych oraz zjazdy do posesji przyległych o nawierzchniach z trylinki oraz gruntowych. Droga posiada oświetlenie. W pasie drogowym znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Droga posiada dwa połączenia z drogą wojewódzką nr 208. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu oznakowania tymczasowego – powiadomienie ZDW w Gdańsku o przystąpieniu do przebudowy drogi gminnej - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników, oporników i obrzeży; - wykonaniu podbudów i nawierzchni. 3) Część III – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóry Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 281. Droga posiada pas drogowy szerokości zmiennej ok. 7,5 – 11 m. W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni częściowo brukowej oraz częściowo z kruszywa o szerokości ok. 4,0 m. W ciągu drogi znajdują się zjazdy do posesji przyległych o nawierzchniach gruntowych. Droga posiada oświetlenie. W pasie drogowym znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Droga posiada połączenie z drogą powiatową. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu oznakowania tymczasowego – powiadomienie ZDP w Słupsku o przystąpieniu do przebudowy drogi gminnej - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni. 4) Część IV – Przebudowa ulicy Krótkiej w Kępicach Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej ul. Krótkiej w Kępicach. Początek opracowania zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, koniec przed ul. Kościelną. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, oświetlenie uliczne na słupach energetycznych oraz występuje kanalizacja deszczowa i wodociąg. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; - wykonaniu oświetlenia zewnętrznego – kable elektryczne; - wykonaniu kanalizacji deszczowej. 5) Część V – Przebudowa ulicy Słowackiego w Kępicach Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej ul. Słowackiego w Kępicach. Początek opracowania zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną, koniec na wysokości działki 48/13. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, oświetlenie uliczne na słupach energetycznych oraz występuje kanalizacja deszczowa i wodociąg. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; - wykonaniu oświetlenia zewnętrznego – kable elektryczne; - wykonaniu kanalizacji deszczowej; -wykonaniu oznakowania. 6) Część VI – Przebudowa ulicy Sosnowej wraz z budową odwodnienia w Kępicach Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej jest w całości na działce nr 28/18 obr. 0001 (Kępice). W obecnej chwili pas drogowy ul. Sosnowej ma nawierzchnie w części bitumiczną, a w części z kruszywa i destruktu. Ulica Sosnowa ma za zadanie utrzymanie ciągłości ruchu kołowego w mieście oraz zapewnić możliwość dojazdu pojazdów prowadzących gospodarkę leśną. W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna. Prace polegać będą m. in. na: - robotach rozbiórkowych; - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; - wycince drzew i krzewów; - robotach instalacyjnych; - wykonaniu oznakowania. 7) Część VII – Budowa ulicy Słowackiego w Kępicach Zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 48/22. Obszar inwestycji obejmuje teren zawarty pomiędzy istniejącą ulicą Słowackiego oraz ulicami Leśną i Jancy. Na terenie działki znajduje się istniejąca nieformalna, droga gruntowa szerokości 2,5 – 3,0m będąca przedłużeniem istniejącego odcinka ulicy Słowackiego i stanowiąca połączenie ulicy Słowackiego z ulicami Leśną i Jancy. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza. W pozostałej części działka nr 48/22 jest niezagospodarowana, porośnięta trawą. Sąsiadująca działka 512/1 jest niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz drzewami. Odcinek drogi gminnej ulicy Słowackiego w stanie istniejącym posiada pas drogowy szerokości 7,5 – 8,0m. W pasie drogowym znajduje się jezdnia o nawierzchni żwirowej szerokości ok. 4,0m. Na ul. Słowackiego brak jest istniejącego oświetlenia, przebiegają sieci i przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne, energetyczne, ciepłownicze). Prace polegać będą m. in. na: - roboty przygotowawcze i ziemne; - wykonaniu jezdni, zjazdów i chodników; - wykonaniu ścieżki rowerowej; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego – zgodnie ze stałą organizacją ruchu.-9 8) Część VIII – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelice Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 34, położonej w miejscowości Żelice i stanowi przedłużenie drogi o nawierzchni betonowej biegnącej w kierunku ul. Kruszka w Kępicach. Istniejący odcinek drogi ma obecnie nawierzchnię utwardzoną, tłuczniową, szerokość jezdni ok. 3,5m i nie posiada krawężników. Trasa obsługuje zlokalizowane po obu stronach zabudowania siedliskowe – gospodarstwa rolne i budynki mieszkalne. Zjazdy na posesje nie są urządzone, część z nich posiada nawierzchnię utwardzoną systemem gospodarczym. Pas drogowy w liniach rozgraniczających ma zmienną szerokość od 5,0m do 12,10m. Konfiguracja terenu jest znacznie zróżnicowana o spadkach od ok. 2,2% do ok. 17,0% a różnice rzędnych od ok. 80,80 do ok. 99,30. W pasie drogowym występuje istniejące uzbrojenie podziemne: kable telefoniczne, kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna. prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych i ziemnych; - ustawieniu krawężników, oporników i obrzeży; - wykonaniu nawierzchni; - wykonaniu zjazdów; - wykonaniu zatoki autobusowej. 3.3 Dodatkowe informacje dotyczące zakresu zamówienia w obowiązku Wykonawców: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji odbiorowej określonej w § 10 ust. 2 wzoru umowy. 2) Wykonawca zapewnia pełną obsługę geodezyjną (wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej). 3) Materiał rozbiórkowy, należy odzyskać w maksymalnie możliwym stanie nie uszkodzenia i złożyć według zaleceń Zamawiającego we wskazanym miejscu. 4) Pozostały materiał porozbiórkowy wskazany przez Zamawiającego należy zutylizować, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 3.4 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej: projekt budowlany oraz przedmiary robót (stanowiące materiał pomocniczy), która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy. 3.5 Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3.0 SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., 1332 ze zm.). 3.7 W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.8 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 3.9 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.10 W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 3.11 Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 3.12 Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ i dokumentacji projektowej. 3.13 Obowiązek określony w pkt 3.12 nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów / braków w dokumentacji projektowej, napotkania znalezisk uniemożliwiających kontynuowanie robót, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunków atmosferycznych i pozostałych okoliczności które zostały przywołane we wzorze umowy. 3.14 W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 3.15 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min. 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.16 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.17 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne, b) brukarskie, c) układanie nawierzchni dróg, d) roboty sanitarne. e) roboty elektryczne 3.18 Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zm.) 3.19 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający ma prawo dokonać czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.20 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.21 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy), Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności. 3.22 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1 Zamawiający żąda wadium w wysokości: W części I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) W części II: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) W części III: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) W części IV: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) W części V: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) W części VI: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) W części VII: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) W części VIII: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 10.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 10.3 Wykonawca może wnieść wadium w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 10.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr 10 9315 1043 0040 3768 2000 0030. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 10.5 W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz określonych w pkt 10.3 ppkt 2 - 5 należy złożyć oryginał dokumentu wadium w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice (w godz. 8.00 – 14.00), lub dołączyć oryginał dokumentu wadium do oferty, w osobnej koszulce - nie łączyć go na trwale z ofertą. 10.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.11. 10.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia o którym mowa wart. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.13 W przypadku wniesienia odwołania po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10.14 UWAGA! Ze względu na posiadany rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ustce, który bezpośrednio współpracuje z Bankiem Wielkopolskim przepływ środków pieniężnych może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Należy pamiętać, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wniesienia wadium do wyznaczonego terminu w taki sposób, aby Zamawiający miał możliwość jego pełnej dyspozycji. W związku z tym zaleca się Wykonawcom wnoszenie wadium w formie pieniężnej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach