Przetargi.pl
Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6810715 , fax. 58 6811522
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
  ul. Gdańska 26
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 6810715, fax. 58 6811522
  REGON: 19168725300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach. 2. Zamówieie podzielono na 2 części: 1) utrzymanie drzewostanu przydrożnego w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach 2) koszenie traw w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach 3. Przedmiar robót przedstawiony został w dalszej części ogłoszenia o zamówieniu w opisie dot. określonych części zamówienia. 4. Usługi związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym objęte postępowaniem mogą być wykonywane tylko przez Wykonawcę dysponującego wymaganym sprzętem oraz doświadczeniem w tego rodzaju pracach. 5. W obydwóch zadaniach Wykonawca: 1) Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb na wezwanie Zamawiającego w zakresie i w terminach określonych przez Zamawiającego w pisemnych zleceniach. 2) W sytuacjach awaryjnych Wykonawca może realizować zamówienia na podstawie zlecenia telefonicznego, faksem lub polecenia ustnego, w trybie natychmiastowym (do 6 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez pracownika ZDP), potwierdzonego niezwłocznie zleceniem pisemnym. Przez sytuację awaryjną należy rozumieć konieczność usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym w wyniku uszkodzenia lub naruszenia statyki, spowodowanego nagłym lub gwałtownym oddziaływanie sił przyrody (np. wywroty drzew, wiatrołomy itp.) zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem; 3) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (opracuje na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót i uzgodni ją z właściwymi organami); 4) powiadomi o ewentualnych utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót; 5) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków, itp.; 6) jest odpowiedzialny za ewentualne wyłączenie, zabezpieczenia przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia); 7) jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych umową; 8) pokrywa ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót; 9) wykona roboty przy bezwzględnym zachowaniu zasad BHP przy wycince drzew z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. 10) Szczegółowe terminy wykonania będą określane każdorazowo w pisemnych dyspozycjach Zamawiającego w zależności od faktycznych potrzeb i zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem terminu ich wykonania dla zadań nr 1 i nr 2 w ciągu 5 dni, z uwzględnieniem skróconego terminu oferowanego przez Wykonawcę. 11) Na poszczególne części zamówienia zostaną przygotowane w chwili udzielenia dwie odrębne umowy. 12) Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 1a do SIWZ w zakresie 1 części zamówienia oraz załącznik nr 1b do SIWZ w zakresie 2 części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, lecz nie później niż do dnia 22.02.2017 r. do godz. 1100. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 59 1020 1866 0000 1102 0002 6989, z podaniem tytułu „Wadium - przetarg nieograniczony - na utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach” UWAGA: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 5. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a do oferty - wymóg porządkowy, należy załączyć opisaną zgodnie z pkt 4 kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt 2, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w osobnej opisanej kopercie (kopertę wadium spiąć z kopertą oferta), natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 7. Wadium składane w formie określonej w pkt 6 musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium wniesionym w formie niepieniężnej albo zostanie przedłużony przez Wykonawcę albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 8. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego, w treści tych gwarancji i poręczeń nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego. 16. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach oraz na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach