Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi prania

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82550 Prabuty, ul. Kuracyjna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 262 43 28 , fax. 55 278 24 35
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
  ul. Kuracyjna 30
  82550 Prabuty, woj. pomorskie
  tel. 55 262 43 28, fax. 55 278 24 35
  REGON: 17074675600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi prania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Zamawiającego kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą nowej bielizny pościelowej oraz szpitalnej w zakładzie Wykonawcy posiadającym pełną barierę higieniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 oraz Nr 2 do SIWZ. Wykonywanie usług pralniczych bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. obejmuje: dezynfekcję, pranie, maglowanie, suszenie, prasowanie, reperację asortymentu i dekatyzację nowego asortymentu j.n., zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, a także transport tj. odbiór brudnej i zwrot czystej bielizny do Zamawiającego. Wykonawca, w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego partii prania, które nie będzie spełniało wymogów jakościowych - tj. czyste, nieuszkodzone, suche, złożone, odprasowane (odzież ochronna personelu) starannie zmaglowane, szczelnie zapakowane, dostarczy bieliznę szpitalną w ciągu 48 h zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wszędzie tam, gdzie użyto nazw własnych produktów, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały lub produkty równoważne. Wskazane prze Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma jedynie charakter przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów lub produktów. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. nie jest płatnikiem VAT UE. Wymagany termin płatności wynosi minimum 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach