Przetargi.pl
„Opracowanie jednowariantowej koncepcji programowej a następnie dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksowej przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100 , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie jednowariantowej koncepcji programowej a następnie dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksowej przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie jednowariantowej koncepcji programowej a następnie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksowej przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania tj.: - ETAP 1 - jednowariantowa koncepcja programowa przebudowy nabrzeży; - ETAP 2 – dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Teren objęty przedmiotem zamówienia obejmuje nabrzeże rzeki Motławy od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni (do Mostu Wapienniczego) tj.: a) nabrzeże wzdłuż ul. Długie Pobrzeże - odcinek od Mostu Zielonego do ul. Straganiarskiej; b) nabrzeże Straganiarska – Wartka obejmujące : - ul. Rybackie Pobrzeże od ul. Straganiarskiej do Baszty Łabędź; - odcinek od Baszty Łabędź do mostu Wapienniczego (rejon ul. Wartkiej) ku ujściu Kanału Raduni ( z wyłączeniem zakresu kładki na Ołowiankę). 3. Istniejące nabrzeża zostały wykonane w technologii płytowej posadowione na kozłach palowych oraz stalowych ściankach szczelnych. Z uwagi na katastrofalny stan techniczny ścianek szczelnych, konieczna jest przebudowa nabrzeży w oparciu o materiały wyjściowe, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Przebudowane nabrzeża maja pełnić funkcję bulwaru i ciągu spacerowego. 5. Nabrzeża przeznaczone będą do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających (biała flota, holowniki, barki). Teren objęty przedmiotem zamówienia znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej oraz częściowo położony jest w granicach portu morskiego w Gdańsku. Granica portu w obrębie strefy przebiega w obszarze bulwaru wzdłuż Motławy i zawiera część lądową na której posadowione są elementy konstrukcyjne nabrzeży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 500 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny I/PN/011/2017/TK. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium – „Opracowanie jednowariantowej koncepcji programowej a następnie dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksowej przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni”, nr referencyjny I/PN/011/2017/TK. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach