Przetargi.pl
Utrzymanie drzewostanu przydrożnego w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6810715 , fax. 58 6811522
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
  ul. Gdańska 26
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 6810715, fax. 58 6811522
  REGON: 19168725300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.kartuzy.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie drzewostanu przydrożnego w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie drzewostanu przydrożnego w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach. 2. Przedmiar robót: Lp Wyszczególnienie prac Jedn. Ilość 1 2 3 4 1 Wycinka samosiewek, odrostów i krzewów ha 3 2 Rozdrobnienie rębarką samosiewek i krzewów ha 3 3 Przycięcie gałęzi drzew przy użyciu podnośnika szt 20 4 Przycięcie gałęzi drzew pilarką na wysięgniku szt 20 5 Rozdrobnienie gałęzi drzew rębarką spalinową szt 40 6 Wycinka drzew przy użyciu podnośnika szt. 5 7 Wycinka drzew bez podnośnika szt. 5 8 Frezowanie pni o wysokości do 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy do 100 cm szt. 20 9 Frezowanie pni o wysokości do 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy powyżej 100 cm szt. 30 3. Usługi związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym objęte postępowaniem mogą być wykonywane tylko przez Wykonawcę dysponującego wymaganym sprzętem oraz doświadczeniem w tego rodzaju pracach. 4. Wykonawca: 1) będzie realizował zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb na wezwanie Zamawiającego w zakresie i w terminach określonych przez Zamawiającego w pisemnych zleceniach (protokoły pezekazania placu budowy). 2) w sytuacjach awaryjnych Wykonawca może realizować zamówienia na podstawie zlecenia telefonicznego, faksem lub polecenia ustnego, w trybie natychmiastowym (do 6 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez pracownika ZDP), potwierdzonego niezwłocznie zleceniem pisemnym. Przez sytuację awaryjną należy rozumieć konieczność usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym w wyniku uszkodzenia lub naruszenia statyki, spowodowanego nagłym lub gwałtownym oddziaływaniem sił przyrody (np. wywroty drzew, wiatrołomy itp.). Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem, 3) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (opracuje na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót i uzgodni ją z właściwymi organami), 4) powiadomi o ewentualnych utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót, 5) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków itp., 6) jest odpowiedzialny za ewentualne wyłączenie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia), 7) jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych umową, 8) pokrywa ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót, 9) wykona roboty przy bezwzględnym zachowaniu zasad BHP przy wycince drzew z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. 10) Szczegółowe terminy wykonania będą określane każdorazowo w pisemnych dyspozycjach Zamawiającego w zależności od faktycznych potrzeb i zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem skróconego terminu oferowanego przez Wykonawcę. 5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia został określony w szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy – załącznik nr 1, Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach