Przetargi.pl
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych 9 miejscowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

Powiat Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 734 202 , fax. 586 734 191
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Puck
  ul. Orzeszkowej 5
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 586 734 202, fax. 586 734 191
  REGON: 19168639000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.starostwo.puck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych 9 miejscowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych, 9 miejscowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pucku oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pucku (pojazdy wyposażone w windy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach