Przetargi.pl
Utrzymanie techniczno – konserwacyjne przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 747 na odcinku Przytyki – Marynin (63+092 – 92+040) oraz utrzymanie techniczno – konserwacyjne oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 809a (0+383 – 1+321) w 2021 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Antoniego Budnego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5661393 w. 28 , fax. 815 660 256
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
  ul. Antoniego Budnego 5
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 081 5661393 w. 28, fax. 815 660 256
  REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie techniczno – konserwacyjne przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 747 na odcinku Przytyki – Marynin (63+092 – 92+040) oraz utrzymanie techniczno – konserwacyjne oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 809a (0+383 – 1+321) w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje utrzymanie techniczno – konserwacyjne przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 747 na odcinku Przytyki – Marynin (63+092 – 92+040) oraz utrzymanie techniczno – konserwacyjne oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 809a (0+383 – 1+321) w 2021 r. zgodnie z następującym zakresem: I. Przepompownie 1) Zakres robót należących do Wykonawcy przy utrzymaniu konserwacyjnym przepompowni: a) oczyszczanie na bieżąco studni (tj. zbiornika w którym zamontowane są pompy) z zanieczyszczeń (namułu itp.), b) oczyszczenie pływakowych czujników poziomu, c) sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych oraz wkładek bezpiecznikowych, d) inicjowanie pracy wyłączników różnicowo prądowych przyciskiem „Test”, e) przegląd stanu pomp, f) kontrola pomiaru poziomu przez czujniki pływakowe, g) przegląd stanu przekaźników i styczników, h) przegląd jakości połączeń elektrycznych na zaciskach listew przyłączeniowych oraz aparatów, i) przegląd zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielni, j) sprawdzenie działania ogrzewania szafki, k) pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika pompy oraz przewodów zasilających, l) kontrola kabli zasilających pod kątem załamań oraz uszkodzeń izolacji. 2) Czynności kontrolno – pomiarowe do wykonania przez Wykonawcę: a) Sprawdzenie sterownika. b) Sprawdzenie pomp sucho biegu. c) Sprawdzenie przekaźników. d) Sprawdzenie ochronników. e) Sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych. f) Sprawdzenie styczników. g) Sprawdzenie wyłączników termicznych. h) Sprawdzenie sof startów. i) Pomiary izolacji – ciągłości przewodów zerowych. j) Pomiary izolacji silników. k) Pomiary uziemienia. l) Pomiary szafy sterowniczej. Kontrola w/w punktów będzie wykonywana maksymalnie co 14 dni. II. Oświetlenie drogowe 1) Czynności kontrolno – pomiarowe do wykonania przez Wykonawcę: a) Kontrola szaf sterowniczych. b) Kontrola zegara sterującego. c) Kontrola zabezpieczeń. d) Kontrola styczników. e) Kontrola oświetlenia drogowego. f) Pomiary rezystancji izolacji. Kontrola w/w punktów co 14 dni. 2) Zakres robót należących do Wykonawcy przy utrzymaniu konserwacyjnym oświetlenia drogowego: a) wymiana przepalonych źródeł światła (wymianę należy przeprowadzić w przypadku stwierdzenia na całym utrzymywanym odcinku więcej niż pięć przepalonych źródeł światła) – w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia przepalonych źródeł światła, b) wykonanie przeglądu stanu technicznego słupów, opraw oświetleniowych oraz szaf sterowniczych w porze dziennej – co najmniej 2 razy w miesiącu, c) wykonanie przeglądu linii oświetleniowej w porze nocnej (przy świecącym oświetleniu) – co najmniej 2 razy w miesiącu, d) naprawa lub wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych – w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uszkodzeń, e) synchronizacja oraz przestawianie działających nieprawidłowo zegarów sterowniczych – w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, f) wymiana uszkodzonych przewodów połączeniowych pomiędzy złączem słupowym a oprawą oświetleniową – w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia usterki, g) wymiana przepalonych bezpieczników oraz uszkodzonych złączy słupowych – w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, h) zlokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń mechanicznych powstałych na kablach zasilających (ziemnych) – niezwłocznie, i) usuwanie usterek w szafach sterowniczych – wymiana uszkodzonych podzespołów – w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, j) zabezpieczenie miejsca uszkodzonych słupów (tj. mufowanie kabli) zagrażający bezpieczeństwu pieszych lub pojazdów kołowych – niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia lub po otrzymania informacji od RDW Lublin), k) demontaż słupów lamp oświetleniowych po kolizjach drogowych – w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia uszkodzeń, l) wymiana słupów oraz opraw oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych – w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia uszkodzeń, m) wykonywanie wszelkich napraw powstałych w wyniku aktów wandalizmu, wypadków drogowych oraz wyładowań atmosferycznych – w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uszkodzeń. III. Znaki aktywne 1) Czynności kontrolno – pomiarowe do wykonania przez Wykonawcę: a) Kontrola znaków. b) Kontrola szafy sterowniczej. c) Kontrola sterownika. d) Kontrola zasilacza. e) Kontrola końcówek mocy. f) Kontrola akumulatorów. g) Kontrola zasilania rezerwowego. h) Pomiary rezystancji izolacji przewodów. Kontrola w/w punktów co 14 dni. 2) Zakres robót należących do Wykonawcy przy utrzymaniu konserwacyjnym znaków aktywnych: a) czyszczenie styków elektrycznych wg potrzeb (co najmniej raz na 9 miesięcy), b) wykonanie niezbędnych badań elektrycznych, min. 1 raz w okresie Umowy, c) sprawdzenia raz na 6 miesięcy stan przewodów zasilających, zaczynając od znaku aż do skrzynki zasilającej, d) czyszczenie baterii słonecznych wg potrzeb (co najmniej raz na 6 miesięcy), e) doładowanie akumulatora przy obu znakach aktywnych U-3a/b – co najmniej 2 razy w okresie Umowy, f) sprawdzenie stanu akumulatora oraz regulatora napięcia, przynajmniej raz na kwartał. Napięcie w akumulatorze nie powinno być niższe niż 12 V, g) usuwanie ewentualnych usterek przy czujniku zmierzchowym, h) wymiana uszkodzonych (przepalonych) listew żarówek diodowych. 2. Czynności kontrolno pomiarowe wykonywane przez Wykonawcę dotyczące przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych muszą być wpisane w dzienniku eksploatacji urządzeń elektrycznych (dziennik eksploatacji zapewnia Zamawiający i zostanie on przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy) i potwierdzone przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego w Bełżycach. 3. Dokładna lokalizacja, ilości i zasady wykonania zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Koszt napraw (robocizna) urządzeń przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na przedmiotowym odcinku pokrywa Wykonawca. Ponadto koszty pracy urządzeń takich jak: podnośnik koszowy (tj. zwyżka) oraz dźwig również ponosi Wykonawca. 5. RDW Lublin – po otrzymaniu faktury od Wykonawcy – będzie pokrywał koszty nowych źródeł światła (żarówek), słupów lamp oświetleniowych wraz z oprawami oraz znaków aktywnych urządzeń w przepompowni. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zbadania rynku i zakupu możliwie jak najtańszych materiałów, gwarantujących jakość materiałów i urządzeń nie niższą niż aktualnie występującą. 6. Za wykonanie całości zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. 7. Miesięczna kwota ryczałtowa obejmuje koszty robocizny oraz ewentualnego wynajmu sprzętu (np. zwyżka, żuraw samochodowy, dźwig). 8. W przypadku wystąpienia awarii o bardzo dużych rozmiarach (np. na skutek kataklizmów pogodowych, wypadków drogowych lub innych zdarzeń trudnych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy) gdzie koszty wynajmu sprzętu potrzebnego do usunięcia takiej awarii przewyższa wartość miesięcznej kwoty ryczałtowej, wówczas opłatę za cały koszt wynajętego sprzętu ponosi Zamawiający. 9. Koszty materiałów (np. słupy, oprawy oświetleniowe, źródła światła, zegary sterownicze, elementy szaf sterowniczych, znaki aktywne, urządzenia przepompowni itp.) użyte do realizacji niniejszej umowy rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur. Za powyższe materiały zapłaci Zamawiający. Wszystkie faktury za materiały musza być dostarczone do RDW Lublin w terminie do 14 dni od ich zakupu. Wykonawca musi uzgodnić zasadność zakupu i otrzymać pozwolenie od Zamawiającego w przypadku zakupu materiałów powyżej 1 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zbadania rynku i zakupu możliwie jak najtańszych materiałów, gwarantujących jakość materiałów i urządzeń nie niższą niż aktualnie występującą, przedstawiając zebrane oferty Zamawiającemu do akceptacji. 10. Wykonawca przed zakupem materiałów potrzebnych do wykonania prac związanych z przedmiotowymi robotami dokona analizy kosztów materiałów w co najmniej kilku hurtowniach elektrycznych i wybierze materiały – porównywalne jakościowo – w najniższej cenie oraz przedstawi do akceptacji do tutejszego Rejonu. 11. Wykonawca podczas prowadzenia prac na jezdni, musi oznakować miejsce robót (od strony najazdu) tablicą zamykająca typu U-26 (zamontowaną na przyczepce lub na samochodzie) z odpowiednio ustawionym znakiem C-9/C-10. 12. Podczas prowadzenia prac tablica zamykająca U-26 musi mieć włączone oraz sprawne lampy wczesnego ostrzegania (dwie lampy o średnicy soczewek ø 300 mm) i lampy żółtej strzały (o średnicy soczewek ø 150 mm) skierowane odpowiednio do znaku nakazu (C-9 lub C-10). 13. Zamówienie należy wykonać w sposób gwarantujący należytą jakość i zgodnie z przepisami BHP. 14. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione w pkt. III.2 posiadającej stosowne aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji „E” 15. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń sygnalizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. ( Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach