Przetargi.pl
Usługi konserwacji oświetlenia - utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych oraz szafek oświetleniowych na drodze wojewódzkiej nr 747 – administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach w 2021 roku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Składowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8863163, 8864103 , fax. 818 863 163
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
  ul. Składowa
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8863163, 8864103, fax. 818 863 163
  REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi konserwacji oświetlenia - utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych oraz szafek oświetleniowych na drodze wojewódzkiej nr 747 – administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : • Usługi konserwacji oświetlenia – utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą – Kamień – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica w 2021 roku. CPV – 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. Utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą – Kamień – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica (odcinek od km 40+100 do km 42+100) Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:  ilość słupów lamp oświetleniowych – 93 szt.  ilość opraw lamp oświetleniowych – 94 szt.  ilość szafek oświetleniowych – 2 szt. 2.2. Utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą – Kamień – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica (odcinek od km 42+100 do km 51+867) Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:  ilość słupów lamp oświetleniowych – 69 szt.  ilość opraw lamp oświetleniowych – 69 szt.  ilość szafek oświetleniowych – 1 szt. 2.3. Utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą – Kamień – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica (odcinek od km 51+867 do km 56+762) Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:  ilość słupów lamp oświetleniowych – 45 szt.  ilość opraw lamp oświetleniowych – 45 szt.  ilość szafek oświetleniowych – 1 szt. 2.4. Utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą – Kamień – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica (odcinek od km 56+762 do km 62+717) Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:  ilość słupów lamp oświetleniowych – 109 szt.  ilość opraw lamp oświetleniowych – 109 szt.  ilość szafek oświetleniowych – 5 szt. 3. Zakres robót konserwacyjnych na drodze wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą – Kamień – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica: odcinek od km 40+100 do km 42+100, odcinek od km 42+100 do km 51+867, odcinek od km 51+867 do km 56+762, odcinek od km 56+762 do km 62+717 obejmuje: a. wymianę przepalonych źródeł światła b. wykonanie przeglądu stanu technicznego słupów, opraw oświetleniowych oraz szaf sterowniczych w porze dziennej – co najmniej 2 razy w miesiącu c. wykonanie przeglądu linii oświetleniowej w porze nocnej (przy świecącym oświetleniu) – co najmniej 2 razy w miesiącu d. naprawę lub wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych e. przestawianie i synchronizacja zegarów sterowniczych f. wymianę uszkodzonych przewodów połączeniowych pomiędzy złączem słupowym a oprawą oświetleniową g. wymianę przepalonych bezpieczników oraz uszkodzonych złączy słupowych h. zlokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń powstałych na kablach zasilających (ziemnych) i. usuwanie usterek w szafach sterowniczych – wymiana uszkodzonych podzespołów. j. zabezpieczenie miejsca uszkodzonych słupów po kolizjach drogowych k. wymianę słupów oraz opraw oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych l. wykonywanie wszelkich napraw powstałych w wyniku aktów wandalizmu, wypadków drogowych oraz wyładowań atmosferycznych 4. Terminy usunięcia usterek przez Wykonawcę: - pkt. a, d, h, – w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, - pkt. e, f, g, i – w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia, - pkt. k, l – w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udostępnienie swojego numeru telefonu lub innego telefonu dyżurnego innym służbom odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa na danym odcinku drogi (tj. Straż Miejska, Policja, Urząd Miasta, Zakład Energetyczny itp.). 6. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego dyżuru telefonicznego oraz do przyjmowania zgłoszeń o powstałych zagrożeniach bez względu na porę dnia i dzień tygodnia. 7. Usterki zagrażające bezpieczeństwu osób trzecich usuwane będą niezwłocznie po stwierdzeniu takiego zagrożenia lub otrzymaniu zgłoszenia o powstałym zagrożeniu od Zamawiającego lub innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze (tj. Straż Miejska, Policja, Urząd Miasta, Zakład Energetyczny itp.). 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia słupa oświetleniowego eliminującego go z dalszej eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do przetransportowania takiego słupa na plac składowy właściwego Obwodu Drogowego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dziennika czynności prac konserwatorskich i utrzymaniowych do którego należy wpisywać wszelkie usterki, wykonywane naprawy oraz wymienione i zamontowane materiały. Wszystkie wpisy Wykonawcy muszą być potwierdzone przez Kierownika Obwodu Drogowego lub pracownika Rejonu. 10. Za wykonanie całości zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. 11. Miesięczna kwota ryczałtowa obejmuje koszty robocizny oraz wynajmu sprzętu (np. zwyżka, żuraw samochodowy, dźwig). W przypadku wystąpienia awarii o bardzo dużych rozmiarach (np. na skutek kataklizmów pogodowych, wypadków lotniczych lub innych zdarzeń trudnych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy) gdzie koszty wynajmu sprzętu potrzebnego do usunięcia takiej awarii przewyższa wartość miesięcznej kwoty ryczałtowej, wówczas opłatę za cały koszt wynajętego sprzętu ponosi Zamawiający. 12. Koszty materiałów (np. słupy, oprawy oświetleniowe, źródła światła, zegary sterownicze, elementy szaf sterowniczych itp.) użyte do realizacji niniejszej umowy rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur. Za powyższe materiały zapłaci Zamawiający. Wszystkie faktury za materiały musza być dostarczone do RDW Puławy w terminie do 7 dni od ich zakupu. Wykonawca musi uzgodnić zasadność zakupu i otrzymać pozwolenie od Zamawiającego w przypadku zakupu materiałów powyżej 1 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zbadania rynku i zakupu możliwie jak najtańszych materiałów, gwarantujących jakość materiałów i urządzeń nie niższą niż aktualnie występującą, przedstawiając zebrane oferty Zamawiającemu do akceptacji. 13. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. 14. Zabezpieczenie robót. Wykonawca podczas prowadzenia prac na jezdni, związanych z przedmiotowym utrzymaniem konserwacyjno – technicznym oświetlenia drogowego i znaków aktywnych musi oznakować miejsce robót (od strony najazdu) tablicą zamykająca typu U-26 (zamontowaną na przyczepce lub na samochodzie) z odpowiednio ustawionym znakiem C-9/C-10. Podczas prowadzenia prac tablica zamykająca U-26 musi mieć włączone oraz sprawne lampy wczesnego ostrzegania (dwie lampy o średnicy soczewek ø 300 mm) i lampy żółtej strzały (o średnicy soczewek ø 150 mm) skierowane odpowiednio do znaku nakazu (C-9 lub C-10). 15. Zamówienie należy wykonać w sposób gwarantujący należytą jakość i zgodnie z przepisami BHP. 16. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione w pkt. III.3 posiadającej stosowne aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji „E”. 17. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń sygnalizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. ( Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci). 18. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach