Przetargi.pl
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7355576 , fax. 095 7355612
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7355576, fax. 095 7355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje bieżące: a) utrzymanie i bieżący przegląd oznakowania drogowego pionowego - kompletu ustawionego na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w tym tablic kierunku i miejscowości oraz tablic i tarcz znaków umieszczonych na konstrukcjach wsporczych tj. wspornikach, słupkach, kratownicach, bramach i wysięgnikach obejmuje: - objazd ulic raz na siedem dni celem określenia ewentualnych uszkodzeń i zakresu napraw istniejącego oznakowania pionowego, - naprawę uszkodzonych znaków drogowych pionowych, - mycie znaków, - bieżącą konserwację znaków drogowych pionowych, - zabezpieczenie uszkodzonego oznakowania pionowego przed dalszym zniszczeniem i uszkodzeniem, jak również usunięcie części uszkodzonego oznakowania pionowego stanowiącego zagrożenie dla pojazdów i pieszych oraz tymczasowe oznakowanie miejsca, - całodobowy dyżur. b) utrzymanie oznakowania drogowego pionowego - kompletu ustawionego na terenie Miasteczka ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego w Gorzowie Wlkp., w tym tablic i tarcz znaków umieszczonych na słupkach obejmuje: - inspekcja terenu miasteczka raz na siedem dni celem określenia ewentualnych uszkodzeń i zakresu napraw istniejącego oznakowania pionowego, - naprawę uszkodzonych znaków drogowych pionowych, - mycie znaków, - zabezpieczenie uszkodzonego oznakowania pionowego przed dalszym zniszczeniem i uszkodzeniem, jak również usunięcie części uszkodzonego oznakowania pionowego stanowiącego zagrożenie dla osób przebywających na terenie miasteczka oraz tymczasowe oznakowanie miejsca, oraz c) demontaż tablic (tarcz) i słupków znaków drogowych pionowych, d) montaż tablic (tarcz) znaków drogowych (tablice użytkowane z materiału Zamawiającego), e) montaż słupków znaków drogowych pionowych (słupki użytkowane - materiał Zamawiającego), f) montaż tablic znaków drogowych zakazu i nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, g) montaż tabliczek do znaków drogowych, h) montaż tablic znaków uzupełniających, znaków kierunku i miejscowości oraz tablic z nazwą ulicy, i) montaż słupków znaków drogowych pionowych (? 60 mm), na jeden znak, na dwa znaki i na znaki nakazu ustawiane na wysepkach, j) montaż tablic prowadzących i zapór drogowych, k) montaż tablic do oznakowania skrajni, l) malowanie słupków do znaków drogowych, m) naklejanie (regeneracja - wymiana folii) nowego lica znaku II generacji na tarczę znaku stanowiącą materiał Zamawiającego, n) wykonanie konstrukcji wsporczej i jej montaż wraz z tablicą znaku D-15 lub D-17 na wiacie przystankowej, o) awaryjne tymczasowe oznakowanie objazdów w sytuacji nagłego zamknięcia lub zablokowania z różnych przyczyn (pożary, anomalia pogodowa, powodzie, wypadki na drogach, katastrofy budowlane, festyny itp.) dróg przebiegających przez miasto Gorzów Wlkp. wraz z zabezpieczeniem nw. oznakowania: - tablice znaków drogowych (średnie): A-14 - 2 szt., A-12b - 1 szt., A-12c - 1 szt., B-33 (40) - 2 szt., B-36 - 2 szt., B-25 - 2 szt., B-1 - 2 szt., D-4a - 2 szt., B-41 - 2 szt., D-4b - 2 szt., D-4c - 2 szt. - słupki znaków drogowych pionowych z rur stalowych ocynkowanych o fi 60 mm do znaków drogowych: na jeden znak - 8 szt., na dwa znaki - 3 szt., - urządzenia bezpieczeństwa ruchu: z konstrukcjami nośnymi i podstawami: U-20A, U-20B (2,50 m) - po 1 szt., U-3C, U-3D (2,50 m) - po 1 szt., U-21A, U-21B - po 2 szt., światła ostrzegawcze z diodą 6V, 1W, obustronne: - 4 szt. (2 światła - żółte; 2 światła - czerwone), taśma ostrzegawcza U-22. p) ustawienie słupków prowadzących, znaków pikietażowych (kilometrowych lub hektometrowych), montaż elementów odblaskowych tzw. kocich oczek na barierach energochłonnych, montaż progu zwalniającego i montaż luster. Tablice znaków drogowych: - znaki średnie: znak bezpieczeństwa B, lico folia odblaskowa II generacja, tarcza z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm, krawędzie podwójnie gięte, - znaki mini (ścieżki rowerowe na terenie miasta Gorzowa Wlkp.): znak bezpieczeństwa B, lico folia odblaskowa II generacja, tarcza z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm, krawędzie podwójnie gięte, - znaki mini (Miasteczko ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego w Gorzowie Wlkp.): znak bezpieczeństwa B, lico folia odblaskowa I generacja, tarcza z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm, krawędzie podwójnie gięte, wykonane zgodnie ze SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH (Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca udzieli minimum 5-letniej gwarancji na nowe znaki drogowe (tablice, elementy znaku, itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332908
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach