Przetargi.pl
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Sulęcin wraz z jednostkami organizacyjnymi

Urząd Miejski w Sulęcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 18
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7553601 , fax. 095 7552122
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sulęcinie
  ul. Lipowa 18 18
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 095 7553601, fax. 095 7552122
  REGON: 00052617900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Sulęcin wraz z jednostkami organizacyjnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. PAKIET I: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych I 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych II 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - dotyczy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie 7. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości - dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie PAKIET II: 1. Ubezpieczenia komunikacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach