Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie papieru firmowego ze znakiem wodnym

Gmina Słubice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7372000 , fax. 095 7582880
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słubice
  ul. Akademicka 1 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 095 7372000, fax. 095 7582880
  REGON: 21096679200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie papieru firmowego ze znakiem wodnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie papieru firmowego ze znakiem wodnym. Opis przedmiotu zamówienia: Ilość: 14 kartonów, po 5 ryz ( w jednej ryzie 500 sztuk kartek) Ilości szczegółowe: 1) Papier firmowy nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą kartka pierwsza (załącznik graficzny PDF: firmowy nadburmistrza) : 5 kartonów 2) Papier firmowy nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą kartka druga (załącznik graficzny PDF: Znak wodny FFO): 5 kartonów 3) Papier firmowy wspólny w wersji dla Frankfurtu nad Odrą (załącznik graficzny PDF: wspólny dla FFO) : 2 kartonów 4) Papier firmowy wspólny druga kartka (załącznik graficzny PDF: znak wodny SLU i FFO): 2 kartonów Papier: -100 -120g/m? offset (nadający się do ksero i drukarek) - biały o ładnej reprezentacyjnej barwie strukturyzowany Druk: - w zależności od papieru firmowego zastosowanie koloru zielonego (CMYK C 65 , M 0, Y 100, K 0) bądź niebieskiego (CMYK C 100, M 0, Y 0, K 0) bądź obu jednocześnie. W tle widoczny znak wodny- wykonany zgodnie z techniką wykonywania tego typu znaków. Opakowanie: Każdy rodzaj papieru firmowego pakowany w osobne ryzy po 500 sztuk. Ryzy pakowane zbiorczo w ilości po 5 ryz w kartonie. Kartony opisane co do rodzaju zawartości wraz z podaniem ilości. Akceptacja wydruku: Wykonawca przedstawi próbny wydruk papieru firmowego nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą na 10 różnych gatunkowo papierach (różne pod względem gramatury, odcienia bieli i strukturyzacji). Zamawiający wybierze jeden wydruk do akceptacji w ciągu 10 dni od dnia otrzymania próbnych wydruków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slubice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach