Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo ETAP I km 0+000,00 - km 0+555,00

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Słoneczna 24
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7421988, 7422494 , fax. 95 7421988, 7422494
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Słoneczna 24 24
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 95 7421988, 7422494, fax. 95 7421988, 7422494
  REGON: 21046697700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo ETAP I km 0+000,00 - km 0+555,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3) Opis przedmiotu zamówienia: Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo ETAP I km 0+000,00 - km 0+555,00. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: BRANŻA DROGOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i obsługą techniczną w trakcie realizacji. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy ok.15 cm (istniejące zjazdy) do wywozu. Rozebranie podbudowy z betonu, gr. ok. 15 cm ( istniejąca zatoka autobusowa) do wywozu. Ułożenie rur osłonowych typu łupinowego PS 160 mm na istniejącej sieci telekomunikacyjnej pod zjazdami - wraz z odkopaniem i zasypaniem odpowiednim kruszywem. ROBOTY ZIEMNE Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywanie mechanicznie na odkład zewnętrzny w gruncie kategorii III (grunt niebudowlany oraz grunt zasadniczy - 3200+343+1200=4743). Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (wywóz niepotrzebnego gruntu). REGULACJA URZĄDZEŃ Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych wraz z wymianą rygla. PODBUDOWY Koryto wykonywane na całej szerokosći jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV na głębokość do 20 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8) Wymagania dotyczące wadium: 8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) 8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: nr rachunku: GBS Międzyrzecz 32 8367 0000 0021 0555 6000 0001 z adnotacją: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo ETAP I km 0+000,00 - km 0+555,00. 8.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.5 Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.6 Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8.8 Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8.9 Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 8.10 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 8.11 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 8.12 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.14 W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy - Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl/?c=94
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach