Przetargi.pl
wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków gminnych administrowanych przez ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 2, 4 i 5.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7387101 (-02) , fax. 095 7387100
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Wełniany Rynek 3 3
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7387101 (-02), fax. 095 7387100
  REGON: 00361962000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków gminnych administrowanych przez ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 2, 4 i 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków zarządzanych przez ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM 2, 4 i 5 zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010r, Nr 243,poz. 1623 ze zm.) oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi w siwz. Zamówienie publiczne będzie realizowane w terminie: ADM- 2 - do 31 lipca 2014 r. ADM- 4 - do 31 października 2014 r. ADM- 5 - do 30 czerwca 2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.bip.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach