Przetargi.pl
Utrzymanie infrastruktury przystankowej

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie infrastruktury przystankowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie infrastruktury przystankowej tj. wykonywanie remontów i napraw urządzeń przystankowych oraz wywieszanie rozkładów jazdy, informacji i komunikatów dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej na obszarze miasta Białegostoku i gmin ościennych objętych porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Remonty i naprawy urządzeń przystankowych: a) roboty ślusarskie – konstrukcje stalowe wiat, słupki przystankowe, gabloty przystankowe, ławki przystankowe wolnostojące, b) roboty spawalnicze – spawanie konstrukcji stalowych wiat, słupków przystankowych, tabliczek rozkładowych, gablot przystankowych, ławek i innych elementów wyposażenia przystanków, c) roboty malarskie – malowanie konstrukcji stalowych wiat, słupków przystankowych, tabliczek rozkładowych, gablot przystankowych, ławek wolnostojących, elementów drewnianych ławek (listwy siedzisk i oparć); d) roboty stolarskie renowacyjne – montaż, demontaż, szlifowanie i malowanie elementów drewnianych ławek przystankowych, ekranów drewnianych i drewnopochodnych w gablotach, e) drobne roboty szklarskie – demontaż i montaż szyb w wiatach przystankowych, f) roboty montażowe elementów wyposażenia przystankowego np.: zadaszenia elementów osłonowych tabliczek rozkładowych, gablot, elementów wewnętrznych tabliczek rozkładowych, gablot, stelaży znaku D15, rynien i innych elementów wykonanych z metali i tworzyw sztucznych (m. in.: poliwęglan komorowy, poliwęglan lity, pleksi, pcw, pcv, dibond), g) drobne roboty drogowe w obrębie przystanków: betonowanie stóp fundamentowych wiat, gablot, słupków przystankowych, demontaż nawierzchni chodnika, układanie płytek chodnikowych, polbruku i obrzeży, h) zakup niezbędnych materiałów do wykonania remontu lub naprawy urządzeń infrastruktury przystankowej. i) przechowywanie materiałów naprawczych i urządzeń przystankowych stanowiących własność Miasta Białystok, zakupionych lub zdemontowanych z przystanków komunikacji miejskiej z przeznaczeniem do realizacji przedmiotu zamówienia w warunkach zabezpieczających przed zniszczeniem lub kradzieżą. 2.2. Wywieszanie informacji dla pasażerów zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Białystok: a) wymiana rozkładów jazdy: - w przypadku wymiany rozkładów jazdy do pięciu linii włącznie, Wykonawca na wykonanie zlecenia ma 24 godziny, licząc od dnia następnego po dniu, w którym przekazano zlecenie i komplet rozkładów – skrócenie tego czasu jest oceniane zgodnie z Rozdz. XIX, - w przypadku wymiany rozkładów jazdy na trasach powyżej pięciu linii, Wykonawca na wykonanie zlecenia ma 48 godzin, licząc od dnia następnego po dniu, w którym przekazano zlecenie i komplet rozkładów - skrócenie tego czasu jest oceniane zgodnie z Rozdz. XIX, - jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowego umieszczenia komunikatów na przystankach, Wykonawca ma obowiązek zmobilizować do wykonania zadania dodatkowych pracowników w ilości niezbędnej do zrealizowania zlecenia, b) wymiana informacji w gablotach, tabliczkach rozkładowych i informacyjnych, oraz na zewnętrznych powierzchniach urządzeń przystankowych tj. na ścianach osłonowych wiat przystankowych, zewnętrznych powierzchniach tablic, gablot, słupków (cenniki, mapki, komunikaty np.: zakaz palenia, informacje o zmianach w przebiegu tras komunikacyjnych itp.); c) przyklejanie naklejek z numerem i nazwą przystanku, nazwą ulicy, strefą opłat. 2.3 .Konserwacja, naprawa instalacji elektrycznych w wiatach przystankowych i gablotach wymienionych w Załączniku nr 11 do SIWZ poprzez: a) naprawę uszkodzeń instalacji elektrycznej powstałych na skutek: - zużycia materiałów (elementów instalacji elektrycznej), - przepięć (spalonych elementów instalacji elektrycznej), - dewastacji urządzeń przystankowych, - kolizji i wypadków drogowych, - kataklizmów (żywiołów), - innych zdarzeń losowych. 3. Prace objęte zakresem zamówienia wymienione w pkt 2.1, 2.2 i 2.3, będą zlecane pisemnie protokołem konieczności z określeniem zakresu, miejsca oraz terminu realizacji zleconych prac. Wykonawca ma obowiązek do niezwłocznego powiadomienia (za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej) Zamawiającego o zakończeniu realizowanych zleceń. 4. W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego spowodowanego złym stanem technicznym urządzeń przystankowych, w przypadku powiadomienia telefonicznego lub za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie tj. najpóźniej do 2 godzin od powiadomienia, przystąpić do realizacji prac interwencyjnych (prace będą potwierdzone zleceniem na piśmie przesłanym faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). 5. W sytuacjach wymagających natychmiastowych zmian w ruchu (np.: zamknięcia ulic dla komunikacji miejskiej), jeśli będzie to niezbędne, Wykonawca powiadomiony przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej niezwłocznie, najpóźniej do 2 godzin od powiadomienia ma obowiązek przystąpić do wywieszenia informacji dla pasażerów o zaistniałych zmianach oraz ustawi słupki przystanków tymczasowych (konieczność wykonania prac zostanie potwierdzona zleceniem przesłanym faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). 6. Wykaz prac objętych zakresem zamówienia, opisanych w pkt 2.1 i 2.2, oraz w pkt. 2.3 wraz ze wskazaniem ilości roboczogodzin przeznaczonych na ich realizację określa Załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Dni ustawowo wolne od pracy nie są wyłączone z konieczności świadczenia usług objętych zakresem zamówienia przez Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.2 lit. a),b), pkt 4 oraz pkt 5. 8. Informacja o obszarze objętym zamówieniem: Obsługa infrastruktury przystankowej zlokalizowanej na terenie miasta Białegostoku i gmin ościennych: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów. - długość tras komunikacyjnych – 306km, - ilość przystanków ogółem – 978 szt., - 472 przystanków wyposażonych w wiaty, - 308 przystanków wyposażonych w podświetlone gabloty i przyłączonych do sieci energetycznej, - wykaz przystanków Miasta Białystok stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 9. W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w wyposażeniu infrastruktury przystankowej, a także możliwość zwiększenia ilości przystanków i urządzeń przystankowych objętych zakresem zamówienia, oraz wydłużenia tras komunikacyjnych do 20% bez zmiany wynagrodzenia. 10. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza osobę do stałego kontaktu z Zamawiającym za pośrednictwem telefonu komórkowego, faksu oraz poczty elektronicznej. 11. Prace wymienione w punkcie 2.1, 2.2 oraz w pkt. 2.3 - będą rozliczane ceną jednostkowa brutto za jedną 1 roboczogodzinę z uwzględnieniem kosztów wydziałowych (koszty własne), do których należy zaliczyć: a) transport pracowników, b) transport materiałów do realizacji prac zleconych i pozostałych po wykonaniu prac przeznaczonych do naprawy, utylizacji lub dalszego przechowywania, c) transport sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, d) zużycie materiałów naprawczych w ilościach nie przekraczających: • farby, rozpuszczalniki – do 0,2 kg na jedno urządzenie przystankowe, • śruby i nakrętki, podkładki o rozmiarach do M6 - do 0,5 kg na jedno urządzenie przystankowe lub powyżej M6 - do 1 kg na jedno urządzenie przystankowe, • deski – do 0,01m3 na jedno urządzenie przystankowe, • elektrody – do 5 sztuk na jedno urządzenie przystankowe, e) inne materiały pomocnicze: • paliwo do agregatów i mechanicznych narzędzi pracy, szczotki, pędzle, tarcze, papier ścierny, materiał ścierny do piaskowania itp. f) utylizacja elementów zdemontowanych z urządzeń przystankowych, wykonanych z materiałów takich jak: szkło, drewno i drewno pochodne, tworzywa sztuczne typu poliwęglan, pleksi, pcw, pcv, dibond, gruz, beton, świetlówki, taśmy oświetlenia ledowego, zapłonniki, przewody elektryczne - na koszt własny i własnym staraniem Wykonawcy zamówienia. 12. Materiały oraz koszty transportu wymienione w pkt. 11 stanowią integralną część kosztów własnych Wykonawcy i nie będą uwzględniane w kalkulacji sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. 13. Rozliczenie prac objętych zakresem zamówienia następować będzie na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu, zawierającej: a) rozliczenie ilości zużytych materiałów – wg Katalogów Nakładów Rzeczowych bez uwzględnienia ilości materiałów określonych w pkt 12 lit. d, e, f, i pkt. 13 lit. d, e, f, a w przypadku prac nie ujętych w KNR – wg norm indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego, b) rozliczenie roboczogodzin, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ (dotyczy prac wymienionych w załączniku), c) w przypadku prac nieujętych w załączniku, zgodnie z KNR i kalkulacją indywidualną uzgodnioną z Zamawiającym. 14. W przypadku rozliczenia prac zleconych w trybie pilnym, Wykonawca przedstawi kalkulację wstępną w ciągu 24 godzin od przekazania zlecenia (dotyczy postępowania przygotowawczego po ujęciu sprawców dewastacji urządzeń przystankowych). 15. Opis Techniczny wymagań konstrukcyjnych i naprawczych urządzeń przystankowych został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ. 16. Zamawiający planuje, w okresie trwania umowy zrealizować do 15.000 roboczogodzin przerobu. 17. Zamawiający zabezpiecza na czas realizacji zamówienia kwotę:100.000,00 zł.(brutto), na rozliczenie zakupu materiałów, materiałów z usługą - zużytych przy realizacji prac rozliczanych roboczo godziną (pkt 11) z wyłączeniem rozliczenia zakupu materiałów w ramach kosztów własnych. 18. W okresie roku kalendarzowego występują roboty powtarzające się o większej pracochłonności i potrzebie wykonania w krótkim czasie przez większą liczbę pracowników. Należą do nich: a) wymiana kompleksowa rozkładów – minimum 2 razy w roku po około 2000 sztuk rozkładów; b) wymiana rozkładów na jednej lub kilku liniach komunikacji miejskiej – 6 do 12 razy w roku stosownie do potrzeb (jedna linia to około 40 sztuk rozkładów); c) remonty całościowe wiat przystankowych – około 10 sztuk rocznie z zastosowaniem technologii piaskowania konstrukcji stalowej przed jej malowaniem (ilość roboczogodzin zależna od zakresu remontu). d) wymiana stłuczonych szyb w ścianach osłonowych wiat i gablotach rozkładowych – około 500 roboczogodzin. e) roboty drogowe (układanie nawierzchni z płytek i kostki brukowej) – około 150 roboczogodzin. 19. Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na wykonane prace remontowe i naprawcze, licząc od daty odbioru zleconych prac. Wykonawca usunie na własny koszt i własnym staraniem wady stwierdzone w okresie gwarancyjnym, w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Zamawiającego. Uwaga: 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie prac określonych w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2.1, 2.2 i 2.3 wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, nie dotyczy pracowników dozoru. 2. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w § 2 projektu umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – „Utrzymanie infrastruktury przystankowej”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlegają wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (Załącznik nr 2 do SIWZ) - składa każdy z wykonawców - do oferty, 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - składa każdy z wykonawców - na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej); 3) dokumenty, o którym mowa w Rozdz. IX SIWZ - składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V pkt 1 ppkt 3 SIWZ - na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. Załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 4. Wykonawca, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu – zał. nr 4 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach