Przetargi.pl
Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku. 1) Przewiduje się następujący zakres robót rozbiórkowych i towarzyszących. Ilość robót poszczególnych asortymentów robót wymienionych w formularzu cenowym jest orientacyjna i może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie) przy założeniu, że wartość całkowita nie przekroczy kwoty umownej brutto. W przypadku zaistnienia pilnej konieczności wykonania robót rozbiórkowych nie ujętych w załączonym wykazie ulic, zostaną one zlecone wykonawcy w ramach zawartej umowy. Zakres i opis sposobu prowadzenia rozbiórek - odwrotnie do technologii wznoszenia obiektów budowlanych tego typu. Drogi dojazdowe do terenu prowadzonej rozbiórki należy doprowadzić do stanu sprzed rozbiórki i utrzymać we właściwym stanie w trakcie rozbiórki. Budynki/budowle: 1) prace przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, 2) roboty ziemne związane z likwidacją posadowienia budynku, budowli - szamba/studnie zasypaniem dołów po rozbiórce wraz z wyrównaniem terenu, 3) rozbiórka: a) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, b) konstrukcji drewnianej dachu krytego blachą, eternitem, dachówką itp., c) ścian zewnętrznych i wewnętrznych o konstrukcji drewnianej, murowanych i żelbetowych, d) demontaż stropów o konstrukcji drewnianej i żelbetowej, e) podłogi drewnianej, betonowej i in., f) fundamentów i schodów betonowych, żelbetowych, g) szamba/studni, 4) roboty transportowe: a) wywóz gruzu, i materiałów porozbiórkowych, b) dowóz piasku do zasypania dołów po rozbiórce fundamentów, c) uprzątnięcie placu rozbiórki wraz ze zgrubnym wyrównaniem terenu. Wywóz gruzu i drewna na składowisko odpadów komunalnych, wywóz złomu stalowego na skład złomu, wywóz i przekazanie do utylizacji niebezpiecznych odpadów oraz przekazanie Zamawiającemu w trakcie odbioru robót dowodu zdania eternitu do utylizacji. Utylizacja wyrobów niebezpiecznych – eternitu, może być przeprowadzona wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę. Ogrodzenia - rozbiórka: 1) roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, 2) demontaż bram, furtek, cokołów i płotów, 3) roboty transportowe: wywóz na składowisko materiałów porozbiórkowych, wywóz złomu stalowego na skład złomu, wywóz drewna, 4) uprzątnięcie terenu wokół, 5) Zasypywanie dołów po cokołach. Teren utwardzony: 1) roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, 2) rozbiórka nawierzchni, 3) roboty transportowe: wywóz na składowisko materiałów porozbiórkowych, 4) uprzątnięcie terenu oraz wyrównanie terenu po rozbiórkach. UWAGA Oszacowanie rozmiarów rozbiórki każdorazowo odbywać się będzie przy udziale pracownika ZMK prowadzącego sprawę. Koszty mogą zostać zmniejszone o wartość odzyskanych materiałów: - wartość pozyskanego złomu, - wartość pozyskanego drewna, - wartość odzyskanych płyt (chodnikowe, polbruk, trylinka), cegły itp. i potrącone z należności objętej umową na rozbiórkę, zgodnie z załączoną wyceną materiałów z odzysku. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia 12 miesięcy gwarancji od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru każdej zleconej rozbiórki. Wykonawca będzie zobowiązany nabyć od Zamawiającego materiały z odzysku wg wyceny sporządzonej przez inspektora na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. Ryzyko utraty lub zniszczenia materiałów z rozbiórki od momentu przekazania terenu rozbiórki obciąża Wykonawcę. Wystąpienie zdarzenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty pełnej kwoty z wyceny. Ryzyko utraty lub zniszczenia materiałów z rozbiórki od momentu przekazania terenu rozbiórki obciąża Wykonawcę. Robotnicy pracujący przy ww. rozbiórkach powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych przepisów BHP i poinformowani o ewentualnych zagrożeniach. Robót nie należy wykonywać w czasie wiatru o prędkości ponad 10m/s oraz w czasie intensywnych opadów atmosferycznych. Należy przestrzegać podanej wyżej kolejności rozbiórki. Budynek rozebrać ręcznie z wykorzystaniem sprzętu budowlanego, drabin, lin, elektronarzędzi, ładowarko-koparki i samochodów dostawczych. W miarę możliwości roboty prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego. Demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych – eternit - powinna wykonywać wyspecjalizowana firma uprawniona do tego typu robót. Zdjęty eternit powinien być zdany do utylizacji, a dokument zdania przekazany Inwestorowi. Oddziaływanie na środowisko. Przyjęty sposób rozbiórki powinien gwarantować ochronę środowiska przed substancjami szkodliwymi, agresywnymi i hałasem oraz gwarantować bezpieczeństwo ludzi i poszanowanie interesów osób trzecich. Ujawnione w trakcie rozbiórki materiały szkodliwe dla zdrowia lub środki chemiczne należy zabezpieczyć (doraźnie przez włożenie do worków foliowych) i poddać je utylizacji zatrudniając do tego uprawnione firmy. Informacja o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. a) teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe należy bezwzględnie ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi ,,Teren rozbiórki – wstęp wzbroniony”, „Strefa rozbiórki – zachowaj ostrożność’’, „Uwaga – roboty rozbiórkowe”, b) rozbiórka budynku wymaga zachowania środków bezpieczeństwa i prewencji w celu uniknięcia utraty zdrowia przez człowieka oraz w celu uniknięcia zagrożenia mienia, c) podczas prac rozbiórkowych należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z użycia elektronarzędzi, ryzyko upadku pracownika z wys. powyżej 1m, upuszczenia narzędzi, upadku materiału podczas demontażu, potrącenia pracownika ładunkiem, przygniecenia pracownika, okaleczenia wystającymi ostrymi fragmentami materiałów pochodzących z rozbiórki, możliwość porażenia prądem, d) przy prowadzeniu robót należy stosować wszystkie dostępne środki techniczne, tj. urządzenia, wyposażenie pracowników w sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, e) należy zapewnić, by na teren budowy nie miały wstępu osoby nieupoważnione, f) strefę gromadzenia odpadów oznakować, wykonywać prace w sposób ograniczający pylenie, g) roboty na wysokości wykonywać z ruchomych podestów roboczych, posiadających stabilną konstrukcję, pozwalającą na przeniesienie obciążeń i zapewniającą swobodny dostęp do przestrzeni roboczej. Podest należy wyposażyć w poręcze i balustradę, h) przewracanie ściany lub innych części obiektu, poprzez podcinanie lub podkopywanie jest niedopuszczalne, i) należy utrzymywać na bieżąco porządek na placu rozbiórki. Uwagi końcowe. Wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego i doświadczonego kierownika robót rozbiórkowych z zachowaniem przepisów BHP a w szczególności z: − Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 91, poz.811) objęte tekstem jednolitym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), z dniem 28 sierpnia 2003 r. − Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), − Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1876), − Zgodnie z zatwierdzonym programem rozbiórki i planem bezpieczeństwa, − Na terenie budowy powinna znajdować się przenośna apteczka oraz sprzęt pierwszej pomocy. Kierownik robót lub brygadzista powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zakończeniu robót należy teren uporządkować i oczyścić. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1 oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów (forma pisemna -tradycyjna): 1) Wypełniony i podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ (nie podpisanie oraz niezałączenie do oferty formularza ofertowego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty na podstawie zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), 2) wypełniony formularz cenowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2A do SIWZ (nie podpisanie oraz niezałączenie do oferty formularza cenowego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty na podstawie zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), 3) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli w imieniu podmiotu trzeciego działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna ona posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności. 14. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów (forma elektroniczna): 1) formularz ofertowy (w systemie), 2) wypełniony uszczegółowiony formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - należy sporządzić poza aplikacją, Uwaga! • Formularz generowany przez Platformę Zakupową jest „narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego uszczegółowionego formularza ofertowego. • Brak złożenia uszczegółowionego formularza ofertowego zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ, będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, stosownie do zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. • W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy uszczegółowionym formularzem ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ), a formularzem generowanym przez Platformę Zakupową, jako wiążącą zamawiający uzna treść załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ. • wypełniony formularz cenowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2A do SIWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - należy sporządzić poza aplikacją, 3) zobowiązanie innego podmiotu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności, 4) pełnomocnictwo(a) do złożenia oferty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru albo ewidencji - a oferta została podpisana przez pełnomocnika, 5) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Ww. dokumenty: • muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane, • należy dodać w zakładce OFERTY poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach