Przetargi.pl
BUDOWA SUW W BUDLEWIE ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYSZKI” ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ OPERACJI TYPU „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA” W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII” Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Gmina Wyszki ogłasza przetarg

 • Adres: 17-132 Wyszki, ul. Piórkowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 305 890 , fax. 857 305 899
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszki
  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki, woj. podlaskie
  tel. 857 305 890, fax. 857 305 899
  REGON: 50659674000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SUW W BUDLEWIE ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYSZKI” ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ OPERACJI TYPU „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA” W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII” Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki (II część zamówienia) na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości Strabla- Łyse położonej na terenie Gminy Wyszki. Szczegółowy wykaz działek ewidencyjnych na których planowana jest budowa: • Przydomowa oczyszczalnia ścieków – działka nr geod. 480/39, obręb 39 Strabla-Łyse Szczegółowy opis zamówienia stanowią: przedmiar robót i dokumentacja techniczno-budowlana dla II część zamówienia pn: „Budowa SUW w Budlewie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki” zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiarowych. Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty, stanowić będzie on materiał pomocniczy przy wyborze oferty oraz przy rozliczeniu robót wg. rzeczywiście wykonanego zakresu prac potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia usuwać awarie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, to oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o zbliżonych/współmiernych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania współmierne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu). Termin wykonania zadania: Realizacja zadania tj. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki – do 31 sierpień 2020 r. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane czynności: 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (zatrudnionych na umowę o pracę) Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na umowę o pracę 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: • Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych prac w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 300 zł każdorazowo w przypadku stwierdzenia, że prace instalacyjne wykonują osoby nie wskazane przez Wykonawcę na w/w zasadach • Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia • Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby pracujących osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Brak szczegółowych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach