Przetargi.pl
Dostawa: pasków z gradientem antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów, odczynników do oznaczeń immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora, testów lateksowych i chromatograficznych na potrzeby badań prowadzonych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 864 733 610 , fax. 864 733 210
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Al. Piłsudskiego 11
  18-404 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 864 733 610, fax. 864 733 210
  REGON: 45066502400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: pasków z gradientem antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów, odczynników do oznaczeń immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora, testów lateksowych i chromatograficznych na potrzeby badań prowadzonych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: pasków z gradientem antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów, odczynników do oznaczeń immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora, testów lateksowych i chromatograficznych na potrzeby badań prowadzonych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o parametrach określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Zamówienie podzielone jest na 4 części, zwane dalej Pakietami, tj.: Pakiet 1 – Paski z gradientem stężenia antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów Pakiet 2 – Testy do oznaczeń immunoenzymatycznych w zakresie niektórych chorób zakaźnych wraz z dzierżawą analizatora Pakiet 3 – Odczynniki do diagnostyki kiły Pakiet 4 – Testy chromatograficzne i lateksowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy - dotyczy Pakietu 2 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – dotyczy Pakietów 1, 3, 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ), 2) Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane (wg załącznika nr 7 do SIWZ), 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach