Przetargi.pl
„Wykonanie konstrukcji stalowej i pokrycie dachu budynku garażowego ul. Żwirki i Wigury 65”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, Żwirki i Wigury
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 152 838, , fax. 857 152 838
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
  Żwirki i Wigury 65
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 857 152 838, , fax. 857 152 838
  REGON: 20044468200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.peclapy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie konstrukcji stalowej i pokrycie dachu budynku garażowego ul. Żwirki i Wigury 65”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie konstrukcji stalowej i pokrycie dachu budynku garażowego ul. Żwirki i Wigury 65” obejmująca: A. Prefabrykacja konstrukcji z materiałem – wg projektu 12765 kg stali. B. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i p.poż R30/tk=550 C, kolor biały. C. Montaż konstrukcji dachu. D. Wykonanie pokrycia dachu płytą warstwową PIR, grubość rdzenia minimum 150 mm, kolor płyty wewnętrzny biały, zewnętrzny szary. E. Montaż 8 sztuk systemowych kominków wentylacyjnych F. Montaż rynien i rur spustowych metalowych, kolor szary. G. Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, kolor szary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: załączniki do SIWZ nr 3,4,5,6,7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach