Przetargi.pl
Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja

Gmina Miejska Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 779 138 , fax. 768 783 120
 • Data zamieszczenia: 2021-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Złotoryja
  Pl. Orląt Lwowskich 1
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 768 779 138, fax. 768 783 120
  REGON: 39064765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polegać będzie na utrzymaniu dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja obejmującym odśnieżanie dróg gminnych oraz usuwanie materiału uszorstniającego. Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do zaproszenia do negocjacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach