Przetargi.pl
Dostawa mięsa i produktów mięsnych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach - 2022 rok

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ogłasza przetarg

 • Adres: 56-320 Krośnice, Parkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 846 180 , fax. 713 846 180
 • Data zamieszczenia: 2021-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  Parkowa 14A
  56-320 Krośnice, woj. dolnośląskie
  tel. 713 846 180, fax. 713 846 180
  REGON: 20824501000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ssm-krosnice.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i produktów mięsnych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach - 2022 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach – 2022 r. ,których asortyment szczegółowo określono w zestawieniu zamieszczonym w formularzu cenowym. 3.4 Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w załączniku nr 1.1 są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Podane ilości artykułów żywnościowych nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia i mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania na przedmiot zamówienia lub ilości osób żywionych, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 3.5 Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r. poz. 1154). 3.6 Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający wskazuje, że gwarantowana (minimalna) ilość artykułów, które zostaną zamówione przez Zamawiającego to 70 % ilości w zakresie każdego z wyspecyfikowanych w załączniku nr 1.1 artykułów żywnościowych. W pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. W przypadku nie wykonania pełnego zakresu ilościowego umowy Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne. 3.7 Dostawa artykułów żywnościowych stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. 3.8 Miejscem dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych są pomieszczenia stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w budynku Zespołu Szkół w Krośnicach, ul. Parkowa 14 – wymagane jest wniesienie artykułów żywnościowych do pomieszczeń stołówki. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego dokona wyznaczona przez Zamawiającego osoba. Odbiór powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru, przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. 3.9 Jako termin dostawy rozumie się datę i godzinę złożenia podpisu przez osoby upoważnione do odbioru ze strony Zamawiającego na dokumencie odbioru towaru. 3.10 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i opinią Sanepidu na własny koszt w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 3.11 Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. 3.12 Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca. Szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie podawać Wykonawcy telefonicznie, faksem, bądź drogą elektroniczną. 3.13 Dostawy mają być realizowane, w zależności od potrzeb, na bieżąco partiami, według odrębnych zleceń Zamawiającego. Realizacja zlecenia powinna nastąpić w ciągu 24 godzin. Dostawa towarów od poniedziałku do soboty odbywać się będzie według harmonogramów wyszczególnionych w umowach projektowych części dostaw. 3.14 Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych i jakościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał warunków dostawy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż dnia następnego, dostarczyć na własny koszt i ryzyko brakujący asortyment i/lub wymienić wadliwy asortyment na nowy wolny od wad. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w całości również w przypadku braku okazania przez Wykonawcę dokumentów sanitarnych i jakościowych. 3.15 W przypadku niedostarczenia zamówionego towaru w terminie, stwierdzenia niezgodności w zakresie dostawy ze złożonym zamówieniem lub zakwestionowania jakości poszczególnych produktów, ich oznakowania lub niezgodności ze złożoną ofertą, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy, albo rezygnacji z części lub całości dostawy w danym dniu. 3.16 W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy danej partii towaru. 3.17 W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejszeniu ulegnie odpowiednio wielkość przedmiotu i wartość zamówienia o wielkość tego zakupu. 3.18 Dostarczone produkty powinny spełniać najwyższe normy jakościowe, wagowe wymagane dla danej grupy asortymentu, terminy przydatności do spożycia oraz wymogi sanitarno-epidemiologiczne koniczne do zapewnienia higieny przy dostawach artykułów spożywczych wymagających chłodzenia, nie wymagających chłodzenia. Dostarczone produkty powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie wyprodukowania, warunków przechowywania, terminie przydatności do spożycia. Produkty powinny być bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. zachowaniem dobrych praktyk produkcyjnych (GMP), dobrych praktyk higienicznych (GHP) oraz zasad systemy bezpieczeństwa żywności – systemu HACCP. Towar musi być pełnowartościowy. 3.19 Dostarczane produkty muszą mieć termin spożycia, nie krótszy niż 2 tygodnie licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego, chyba że przepisy ogólne stanowią inaczej. 3.20 Każda dostarczana partia produktów będzie identyfikowalna. W zakresie identyfikowalności zamawiający wymagał będzie dołączenia do każdej dostawy, według partii produkcji, atestu produktu. Opakowanie z dostarczanymi produktami powinno posiadać oznakowania, o których mowa w art. 48 i 49 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171 poz. 1225), przynajmniej: − nazwą produktu, skład produktu − nazwą producenta, − masą zawartości opakowania, − terminem przydatności do spożycia lub okresem przechowywania, − warunkami przechowywania, − identyfikacją partii produktu. 3.21 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawi się nazwa konkretnego produktu – należy przyjąć, że Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne, o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. 3.22 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 3.23 Każdą ewentualną zmianę w stosunku do zamawianego towaru lub jego ilości Wykonawca winien wcześniej skonsultować z Zamawiającym, tzn. w terminie umożliwiającym dokonanie takiej zmiany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach