Przetargi.pl
Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania - zabezpieczenie

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2021-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania - zabezpieczenie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania, według wymienionych niżej części: Zadanie 1÷62. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33181100-3: Urządzenia do hemodializy, 33141640-8: Dreny, 19520000-7: Produkty z tworzyw sztucznych, 33100000-1: Urządzenia medyczne, 33123000-8: Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33125000-2: Urządzenia do badań urologicznych, 33140000-3: Materiały medyczne, 33141000-0: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141200-2: Cewniki, 33141220-8: Kaniula, 33141310-6: Strzykawki, 33141320-9: Igły medyczne, 33141321-6: Igły do znieczulania, 33141323-0: Igły do biopsji, 33141600-6: Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy, 33141610-9: Torby do gromadzenia płynów ustrojowych, 33141620-2: Zestawy medyczne, 33141623-3: Zestawy pierwszej pomocy, 33141641-5: Sondy, 33141642-2: Akcesoria do drenażu, 33157200-7: Zestawy tlenowe, 33161000-6: Urządzenia elektrochirurgiczne, 33168000-5: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii, 33169000-2: Przyrządy chirurgiczne , 33170000-2: Aparatura do anestezji i resuscytacji, 33171000-9: Przyrządy do anestezji i resuscytacji , 33181200-4: Filtry do dializy, 33182200-1: Urządzenia do stymulacji pracy serca, 33194100-7: Urządzenia i przyrządy do infuzji , 33194120-3: Artykuły do infuzji, 33711770-5: Smoczki i gryzaczki dla niemowląt . 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 6 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach