Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w obiektach MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25544 Kielce, ul. Studzienna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 312 524 , fax. 413 685 057
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  ul. Studzienna 2
  25544 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 312 524, fax. 413 685 057
  REGON: 367705100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w obiektach MOPR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności, adresy obiektów) został określony w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ. Zamówienie dotyczy 38 obiektów (adresów) Zamawiającego znajdujących się na terenie miasta Kielce, w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. Zakres czynności do wykonania to m.in.: sprzątanie pomieszczeń biurowych i mieszkalnych oraz sanitariatów, utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym. Pomieszczenia mieszkalne - wymagane jest sprzątanie wyłącznie części wspólnych (m in. klatki schodowe, windy, teren zewnętrzny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań- należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowy sposób, warunki i zakres udostępnienia zasobów innych podmiotów określa art. 22a ustawy Pzp. Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- zał. nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach