Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26065 Piekoszów, ul. Czarnowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 375 14 62 , fax. 41 306 10 12
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.
  ul. Czarnowska
  26065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 375 14 62, fax. 41 306 10 12
  REGON: 26024197200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukpiekoszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie komunalnych przefermentowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. 3.2. Przeładunki oraz wywozy osadu powinny odbywać się niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem 48 h od zgłoszenia 3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania osadów ściekowych, przez co rozumie się: transport samochodami do miejsc odzysku bądź unieszkodliwienia i poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992), Ustawy z dnia 27.04.2010r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 799 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r. poz. 257), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych. Wykonawca będzie również zobowiązany do załadunku osadów. 3.4. Kod odpadu: 19 08 05, ustabilizowane komunalne osady ściekowe a. ilość osadu do wywozu w ramach umowy: ok. 1300 Mg b. zawartość suchej masy osadu: ok. 10%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenia na odbiór i transport komunalnych osadów ściekowych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach