Przetargi.pl
Dostawa aparatu echokardiograficznego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2745202 w. 182 , fax. 412 746 158
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Radomska 70
  27200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2745202 w. 182, fax. 412 746 158
  REGON: 29114175200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu echokardiograficznego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie powystawowego aparaty echokardiograficznego o wymogach i parametrach techniczno-użytkowych przedstawionych w załączniku nr 6 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem i przekazaniem do użytku oraz szkoleniem personelu medycznego dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70 oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2 formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ), 1.3 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 1.4 pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach