Przetargi.pl
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I NA TERENACH KOMUNALNYCH GMINY WIELKA WIEŚ

Gmina Wielka Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4191704 , fax. 012 4191705
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Wieś
  ul. Wesoła 48 48
  32-089 Wielka Wieś, woj. małopolskie
  tel. 012 4191704, fax. 012 4191705
  REGON: 00055178600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielka-wies.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I NA TERENACH KOMUNALNYCH GMINY WIELKA WIEŚ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i zagospodarowanie/ unieszkodliwienie odpadów o kodach: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych), 15 01 03 (opakowania z drewna), 15 01 04 (opakowania z metali), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 07 (opakowania ze szkła), 15 01 09 (opakowania z tekstyliów), 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany), 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia), 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06), 20 01 01 (papier i tektura), 20 01 02 (szkło), 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji), 20 01 10 (odzież), 20 01 11 (tekstylia), 20 01 21*(lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć), 20 01 23* (urządzenia zawierające freony), 20 01 29* (detergenty zawierające substancje niebezpieczne), 20 01 30 (detergenty inne niż wymienione w 20 01 29), 20 01 33* (baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie), 20 01 34 (baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33), 20 01 35*(zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki), 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35), 20 01 38 (drewno inne niż wymienione w 20 01 37), 20 01 39 (tworzywa sztuczne), 20 01 40 (metale), 20 01 99 (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny), 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji), 20 02 02 (gleba, ziemia, w tym kamienie), 20 02 03 (inne odpady nieulegające biodegradacji), 20 03 01 (niesegregowane [zmieszane] odpady komunalne), 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów), 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe), pochodzących z: utrzymania czystości w budynkach i na terenach komunalnych Gminy Wielka Wieś w 2016r. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1/. wywóz i utylizacja odpadów z budynku Urzędu Gminy oraz budynków komunalnych w Szycach, Modlniczce, Czajowicach, Tomaszowicach, Modlnicy, Giebułtowie, Wielkiej Wsi i Bęble - raz w tygodniu (poniedziałki) ok 30 worków o poj.0,11m? tygodniowo w okresie od dnia 11.01.2016 do 31.12.2016r. 2/. wywóz i utylizacja odpadów z tras turystycznych w Dolinie Prądnika i Dolinie Będkowskiej oraz z centrum wsi Wierzchowie - łącznie z 20 pkt tj. opróżnianie koszy ze śmieciami /przeliczane na worki ze śmieciami/bądź wywóz worków / w przypadku braku koszy /, uprzątnięcie terenu wokół miejsc do gromadzenia śmieci - średnio na pow. ok.10m?, dwa razy w tygodniu (poniedziałek, piątek do godziny 10.00) Należy przyjąć wywóz i utylizację odpadów w ilości 40 worków o pojemności 0,80m? tygodniowo w okresie od dnia 11.01.2016 do 31.12.2016r. 3/ wywóz i utylizacja odpadów z przystanków autobusowych przy drogach na terenie Gminy Wielka Wieś - łącznie 30 pkt tj. opróżnianie koszy ze śmieciami /przeliczane na worki ze śmieciami/bądź wywóz worków / w przypadku braku koszy /, uprzątnięcie terenu wokół miejsc do gromadzenia śmieci - średnio na pow. ok.10m?, jeden raz w tygodniu (poniedziałek do godziny 10.00). Należy przyjąć wywóz i utylizację odpadów w ilości 30 worków o pojemności 0,80m? tygodniowo w okresie od dnia 11.01.2016 do 31.12.2016r. 4/. akcja Sprzątanie Świata wiosna, jesień 2016r. - łącznie wywiezienie do 200 worków o poj.0,11m? ze śmieciami w ciągu 24h od momentu zgłoszenia z terenu Gminy. 5/. likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy w ciągu 24h od momentu zgłoszenia, zebranie i wywóz 100m? na legalne składowisko śmieci wraz z przywróceniem terenu wysypiska do stanu uporządkowanego 6/. utrzymanie czystości oraz wywóz i utylizacja odpadów z placów zabaw w miejscowościach: Modlniczka, Czajowice, Giebułtów, Szyce, Bębło, Będkowice, Tomaszowice, Modlnica, Wielka Wieś, Wierzchowie szacunkowa ilość odpadów to 40 worków o poj. 0.80 m?, trzy razy w tygodniu. (sobota, niedziela -do godziny 10.00 oraz czwartek do godziny 10.00) .Należy przyjąć wywóz i utylizację odpadów w ilości 120 worków o pojemności 0,80m? tygodniowo w okresie od dnia 11.01.2016 do 31.12.2016r. 3. Przed przystąpieniem do likwidacji dzikich wysypisk nastąpi protokolarne ustalenie ilości odpadów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do transportu i przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wybranej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach, 5. Wykonawca jest zobowiązany do transportu i przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów ustawy o odpadach, a także rozporządzeń wykonawczych 7. Wykonawca zobowiązany jest do okazywania Zamawiającemu na każde wezwanie kopii dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów (kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów). 8. Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania odpadów leżących obok zapełnionych pojemników oraz doprowadzania do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia pojemników służących do gromadzenia odpadów. 10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości na której znajdują się odpady będzie utrudniony (dot. np. wąskich dróg, prowadzonych robót drogowych itp.). 11. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów do odbierania i transportu odpadów w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju - umożliwiający weryfikację tych danych oraz umożliwiający kontrolę poruszania się pojazdów po terenie Gminy w trakcie realizowania usługi związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu stosowne kody umożliwiające kontrolę pojazdów poprzez GPS. 12. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania - w siedzibie Wykonawcy, przez okres 1 roku od daty ich zapisania - danych pochodzących z systemu GPS. Wykonawca winien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt i prezentację przechowywanych danych. Dane winny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego - maksymalnie 4 razy w miesiącu. 13.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 tys. zł 14. Zamawiający zastrzega sobie zaniechanie dyspozycji, co do realizacji do 30% przedmiotu zamówienia, w przypadku, jeżeli ilość odpadów byłaby mniejsza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielka-wies.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach