Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, budynek przy ul. Nadwiślańskiej 2-4 oraz na terenie przyległym

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka" ogłasza przetarg

 • Adres: 31-011 Kraków, ul. Szczepańska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 421 69 75 , fax. 12 421 28 40
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka"
  ul. Szczepańska 2 2
  31-011 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 421 69 75, fax. 12 421 28 40
  REGON: 00087070600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/cricoteka/Article/get/id,184585.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, budynek przy ul. Nadwiślańskiej 2-4 oraz na terenie przyległym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, budynek przy ul. Nadwiślańskiej 2-4 (2.01.2016-1.01.2017 za wyjątkiem dni świątecznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Używanie do świadczenia usługi koncentratów biodegradowalnych środków chemicznych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/cricoteka/Article/get/id,184585.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach