Przetargi.pl
Dostawy owoców, warzyw

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2720424 w. 106 , fax. 12 2721246
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
  ul. Zdrojowa 18 18
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 12 2720424 w. 106, fax. 12 2721246
  REGON: 00029202000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsp.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy owoców, warzyw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy owoców, warzyw, zgodnie z załączonym opisem zał. nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zsp.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach