Przetargi.pl
Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Łochów

Gmina Łochów ogłasza przetarg

 • Adres: 07130 Łochów, Al. Pokoju
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 437 800 , fax. 256 437 880
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łochów
  Al. Pokoju 75
  07130 Łochów, woj. mazowieckie
  tel. 256 437 800, fax. 256 437 880
  REGON: 71158209000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminalochow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Łochów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości na terenie miasta i gminy Łochów. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel oraz nadzór nad realizacją usługi. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z doświadczeniem, wiedzą oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zmówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. 2) Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy. 3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej bip.gminalochow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 lit. a-b SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum): 1) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ, 2) co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ, 3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty), 6) oferta musi być podpisana w sposób, który prawnie zobowiązuje wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 7) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę w sposób, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 6 SIWZ musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ – formie oryginału, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – w formie oryginału, 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu właściwego dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy – w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej, 4) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie – jeżeli Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach