Przetargi.pl
Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Stoczek do placówek oświatowychoraz odwóz po zajęciach napodstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w 2019roku

Gmina Stoczek ogłasza przetarg

 • Adres: 07104 Stoczek, ul. Kosowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 691 90 20 , fax. 25 691 90 25
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stoczek
  ul. Kosowska 5
  07104 Stoczek, woj. mazowieckie
  tel. 25 691 90 20, fax. 25 691 90 25
  REGON: 71158214400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stoczek.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Stoczek do placówek oświatowychoraz odwóz po zajęciach napodstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w 2019roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z miejscowości położonych na terenie gm. Stoczek do n/w placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gm. Stoczek oraz odwóz po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w 2019 roku: - Zespół Oświatowy w Stoczku, ul. Węgrowska 34 oraz ul. Armii Krajowej 1; - Zespół Oświatowy w Grygrowie, Grygrów 1b; - Zespół Oświatowy w Toporze, Topór 54. W okresie od 02.01.2019r. do 21.06.2019r. opiekę nad uczniami w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym lub inny równoważny dokument (licencję) zezwalający na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016r., poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3) Zobowiązania podmiotu trzeciego służące wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach