Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku na wybranych nieruchomościach i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2018r.

Gmina Kępno ogłasza przetarg

 • Adres: 63600 Kępno, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 25 800 , fax. 62 78 25 801
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kępno
  ul. Ratuszowa 1
  63600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 25 800, fax. 62 78 25 801
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kepno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku na wybranych nieruchomościach i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2018r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Utrzymanie czystości i porządku na wybranych nieruchomościach i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2018r.” 1.1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4) oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych placów zabaw. 2. Koszenie trawy na terenach placów zabaw. 3. Grabienie i usuwanie opadłych liści, gałęzi na terenach placów zabaw. 4. Usuwanie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych usytuowanych na terenach zieleni miejskiej. 5. Usuwanie odpadów zgromadzonych w pojemnikach na psie odchody. 6. Usługa tzw. „pogotowia śmieciowego”. 7. Transport zebranych odpadów do RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. B. Szczegółowy zakres umowy obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych placów zabaw poprzez: a) Bieżąca kontrola placu zabaw i jego wyposażenia i zgłaszanie niezwłocznie usterek i nieprawidłowości Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa, elementy uszkodzone bądź sprzęt należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie, np. unieruchamiając go lub usuwając, a fakt usterki bezzwłocznie przekazać Zamawiającemu. b) dbałość o czystość i porządek na terenach placów zabaw, w tym sprzątanie odpadów i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją, c) bieżące odchwaszczanie, usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych, zwłaszcza w obrębie ogrodzenia, urządzeń zabawowych, koszy na odpady i innych urządzeń małej architektury krajobrazu, d) usuwanie posuszu i połamanych gałęzi opadłych na teren placu zabaw, e) w celu zapobiegania zanieczyszczeniom odzwierzęcym jednokrotna wymiana piasku w 12 piaskownicach zamontowanych na placach zabaw rozmieszczonych na terenie Gminy Kępno w terminie do 30 kwietnia 2018r. Zastosować należy piasek kopany, z niskim wskaźnikiem cząstek iłowych spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN 1176-1:2009 w zakresie jego granulacji. Usługa polega na wybraniu z piaskownicy zanieczyszczonego piasku wraz z jego utylizacją i dostawa czystego piasku w ilości zapewniającej zapełnienie piaskownicy do minimum 2/3 wysokości; f) usuwanie skutków zdarzeń innych ( zdarzeń związanych z siłami przyrody oraz dewastacji urządzeń zabawowych i urządzeń) – usługa nie obejmuje naprawy, remontu lub wymiany elementów urządzeń, g) usuwanie odpadów, a w szczególności szkła, niedopałków papierosów, plastików, papieru odchodów itp. z terenów objętych niniejszą umową pielęgnacja żywopłotów i krzewów poprzez ukształtowanie pokroju naturalnego lub sztucznego polegająca na cięciu pędów niezdrewniałych wraz z odchwaszczeniem i wywozem odpadów. h) Oczyszczanie ławek parkowych na „mokro” w ilości 34 szt. z zanieczyszczeń wraz z demontażem i utylizacją uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ławek. i) Czyszczenie z zanieczyszczeń, elementów placów zabaw jak i bezpiecznej nawierzchni. 3. Koszenie trawy na terenach placów zabaw w taki sposób: a) aby wysokość trawy po skoszeniu wynosiła od 4 do 8 cm, przy równoczesnym podkoszeniu trawy przy elementach architektonicznych i urządzeniach zabawowych nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów, rabatach itp., b) trawę należy kosić w okresie od maja do października, 2 razy w miesiącu ( najlepiej w 2 i 4 tygodniu miesiąca, uwzględniając warunki pogodowe) c) przy użyciu odpowiednich środków technicznych przystosowanych do wykonywania tego rodzaju prac, d) zbieranie i wywożenie skoszonej trawy po każdej wykonanej usłudze koszenia. e) pierwsze wiosenne koszenie traw należy zrealizować najpóźniej do dnia 6 maja 2018r. 4. Grabienie i usuwanie opadłych liści, gałęzi, w tym nagromadzonych w trakcie prac jak i opadłych na teren placów zabaw niżej wymienionych. Usługa obejmuje: a) wiosenne wygrabienie liści i zanieczyszczeń pozimowych spod drzew, skupin krzewów i z trawników wraz z wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2018r., b) jesienne systematyczne wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń wraz z ich wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 16 grudnia 2018r. 5. Usuwanie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych usytuowanych na terenach zieleni miejskiej poprzez opróżnienie i utylizację odpadów w RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. Wymagana częstotliwość opróżniania koszy ulicznych - trzy razy w tygodniu, w tym poniedziałek i piątek oraz jeden dzień zależnie od potrzeb; 6. Usuwanie odpadów zgromadzonych w pojemnikach na psie odchody poprzez opróżnienie i utylizację odpadów w RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o.. Usługa obejmuje również bieżące uzupełnianie podajników w woreczki do zbierania psich odchodów, których stosowną ilość Zamawiający będzie dostarczać na bieżąco. Wymagana częstotliwość opróżniania pojemników na psie odchody - trzy razy w tygodniu, w tym poniedziałek i piątek oraz jeden dzień zależnie od potrzeb; 7. Usługa tzw. „pogotowia śmieciowego” polegająca na zapewnieniu pojazdu o pojemności skrzyni ładunkowej 1-2 m3, który w dni powszednie w godzinach 10.00-15.00, który na zgłoszenie przedstawiciela UMiG Kępno, dokona ręcznego zebrania, załadunku i utylizacji odpadów z nieruchomości gruntowych, w szczególności na terenach nieobjętych umownym utrzymaniem porządku. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy łączna liczba wyjazdów i realizacji usługi „pogotowia śmieciowego” wyniesie 20 razy. 8. Transport zebranych odpadów poprzez zebranie i wywiezienie do RIPOK-u wszelkich zanieczyszczeń i odpadów powstałych i zebranych podczas wykonywania usługi. Uwagi: Zamawiający uzna, że usługa została należycie wykonana, jeżeli na zgłoszonej do odbioru powierzchni terenów placów zabaw nie będzie niezebranych nieczystości, wysokość trawy nie przekroczy przyjętej wysokości. Na placach zabaw nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz odrostów korzeniowych. Kosze uliczne i na psie odchody nie mogą być przepełnione i na bieżąco wyposażone w odpowiednie woreczki do zbierania psich odchodów. Wykonawca jest zobowiązany zebrać i wywieźć wszelkie zanieczyszczenia powstałe i zebrane podczas wykonywania usługi. C. Wykonawca przejmuje na siebie następujące obowiązki: 1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenów objętych niniejszą umową, 2) comiesięczne protokolarne zdanie prac objętych niniejszą umową przeprowadzane ostatniego roboczego dnia miesiąca, 3) zawarcie na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową ( suma ubezpieczenia nie mniejsza niż – 200.000 PLN), którą należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, 4) zapewnienie na czas trwania usług niezbędnego kierownictwa robót, które winno być utrzymane tak długo, jak tego wymaga Zamawiający dla zachowania ilości i jakości usług, z podaniem nazwiska i numeru telefonu, 5) pisemne powiadamianie Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania usług lub nienależytego wykonania usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 6) zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu poprzez udokumentowanie takich prac za pomocą dokumentacji fotograficznej itp. 7) zawiadamianie Zamawiającego o stratach i uszkodzeniach na placach zabaw, uszkodzeniu urządzeń i innych elementów małej architektury, 8) zgłaszanie konieczności robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową, a związanych z jej przedmiotem, 9) współpraca ze służbami nadzoru sanitarnego, budowlanego, archeologicznego, służbami ochrony zabytków i przyrody, straży miejskiej w zakresie utrzymania terenów objętych niniejszą umową, 10) posiadanie umowy ze składowiskiem wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na odbiór odpadów zebranych w ramach niniejszej umowy, którą należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, 11) posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów powstających na terenach objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. ), a w szczególności odpady ulegające biodegradacji, odpady z targowisk, odpady z czyszczenia ulic i placów, 12) w przypadku zmiany przepisów prawa, dotyczących zbierania i transportu odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązków wynikających ze zmiany przepisów. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia harmonogramu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy. D. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzula społeczna. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba niepełnosprawna spełniająca kryteria o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: 1) zatrudnienia, co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji – klauzula społeczna – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały okres wykonywania usług; Jeżeli wykonawca nie wykona obowiązków określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu to zamawiający jest uprawniony do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu 1000 zł za każdy miesiąc, w którym osoba niepełnosprawna nie była zatrudniona. 2) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót, umowy o pracę oraz orzeczenia o niepełnosprawności zatrudnionej osoby niepełnosprawnej wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. 3) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę (z winy osoby niepełnosprawnej), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. Jeżeli wykonawca nie wykona obowiązków określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu to zamawiający jest uprawniony do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu 1000 zł za każdy miesiąc, w którym osoba niepełnosprawna nie była zatrudniona. 4) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania w/w osoby poprzez: zażądanie w każdym czasie podczas realizacji zamówienia od wykonawcy przedstawienia dokumentacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu. W szczególności wykonawca obowiązany jest przedstawić umowę o prace, orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumenty z zakresu ubezpieczenia społecznego. 5) W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu 1000 zł za każdy miesiąc w którym osoba niepełnosprawna nie była zatrudniona. E. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Jeżeli na terenie prowadzonych usług będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie, zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić teren prowadzonych robót a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na terenie prowadzonych robót musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. F. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (wadium słownie: dwa tysiące 00/100 PLN) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: w Banku Zachodnim WBK S.A.. Oddział w Kępnie nr rachunku 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711 UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 6. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. 7. W dokumencie gwarancji lub poręczenia powinna być zamieszczona informacja, że gwarant lub odpowiednio poręczyciel dokona bezwarunkowej zapłaty na każde żądanie Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH. 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; c) formularz kalkulacji ceny (załącznik nr 1A do SIWZ) b) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; c) w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; d) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy; e) oświadczenia, zgodnie ze wzorami zawartymi w załącznikach nr 2 i nr 3 do SIWZ; f) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie gwarancji lub poręczenia. 2. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem Umowy przedłoży: a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru lub centralnej ewidencji); b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów powstających na terenach objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. ), a w szczególności odpady ulegające biodegradacji, odpady z targowisk, odpady z czyszczenia ulic i placów, c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów będących przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. ), a w szczególności odpady ulegające biodegradacji, odpady z targowisk, odpady z czyszczenia ulic i placów, d) umowę ze składowiskiem wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na odbiór odpadów zebranych w ramach niniejszej umowy, którą należy dostarczyć przed podpisaniem umowy, e) harmonogram wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca, w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy. f) umowę ubezpieczenia z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową ( suma ubezpieczenia nie mniejsza niż – 200.000 PLN) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót, umowy o pracę oraz orzeczenia o niepełnosprawności zatrudnionej osoby niepełnosprawnej wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach