Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 74 20 700 , fax. 062 74 20 900, 7420903
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
  Poznańska 125a
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 74 20 700, fax. 062 74 20 900, 7420903
  REGON: 30077008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, plastrów, gazy medycznej, zestawów obłożeń operacyjnych, serwet, ręczników celulozowych, podkładów, odzieży operacyjnej, bielizny operacyjnej, pokrowcy i osłon, środków hemostatycznych oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie. Zestawienie opis i ilości zamawianych artykułów podane są w załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularzach cenowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty, 2) Formularz cenowy, 3) Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) 4) Dla zadania nr 58 należy załączyć do oferty próbki oferowanych opatrunków do mocowania kaniul w ilości minimum 20 szt. (w celu dokonania oceny jakości).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach