Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego, 9-cio miejscowego, z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, zamieszkujących gminę Zbąszyń.

Gmina Zbąszyń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-360 Zbąszyń, Por. Żwirki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 683 866 009 , fax. 683 846 010
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbąszyń
  Por. Żwirki 1
  64-360 Zbąszyń, woj. wielkopolskie
  tel. 683 866 009, fax. 683 846 010
  REGON: 970770712
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego, 9-cio miejscowego, z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, zamieszkujących gminę Zbąszyń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego, zwanego dalej „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wymagania techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, wyposażenie samochodu osobowego stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. W ramach zamówienia sprzedający zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia OC, AC, NNW dostarczonego pojazdu (po uprzednim zarejestrowaniu przez Gminę Zbąszyń). 4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup „mikrobusu” do przewozu osób niepełnosprawnych, zamieszkujących gminę Zbąszyń”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D - Likwidacja barier transportowych (Likwidacja barier transportowych dla uczestników zajęć Dziennego Domu Senior-WIGOR w Zbąszyniu). 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP SA nr rachunku 45 1020 4144 0000 6102 0145 9999, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na dostawę samochodu osobowego. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika Nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). 3. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 4. Pełnomocnictwo (złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy : a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 5. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach