Przetargi.pl
Dostawa spektrometrycznych analizatorów gazowych do pomiaru strumieni CO2/H2O

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8487043 , fax. 61 8955043
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8487043, fax. 61 8955043
  REGON: 184400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puls.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa spektrometrycznych analizatorów gazowych do pomiaru strumieni CO2/H2O
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometrycznych analizatorów glebowych do pomiaru strumieni CO2/H2O o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 6 – Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38100000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia dodatkowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 2 Wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 4 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 5 Oświadczenie wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2017 roku- załącznik nr 4 6 Oświadczenie wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarację zgodności WE oraz posiada oznakowanie „CE” – załącznik nr 5 7 Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z podaniem typu i producenta – wg załącznika nr 6 8 Punktowane parametry techniczne – załącznik nr 7 9 Parafowany wzór protokołu odbioru– załącznik nr 8 10 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Wykonawca musi udzielić gwarancji na spektrometryczne analizatory gazowe - min. 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca dodatkowo musi spełnić warunki gwarancji wynikające z treści projektu umowy oraz załącznika nr 9 11 Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 10 12 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24.2 pkt5 lub informacji o tym ,że nie należy się do grupy kapitałowej- załącznik nr 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg załącznika nr 11 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach