Przetargi.pl
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ogłasza przetarg

 • Adres: 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 41 06, , fax. 22 443 40 01
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
  1 Praskiego Pułku 33
  05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 41 06, , fax. 22 443 40 01
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wesola.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Usługi polegają na cyklicznym wykonywaniu czynności związanych z wywozem odpadów z koszy ulicznych, usuwanie podrzuconych odpadów na obszarze całej Dzielnicy, w tym likwidacja dzikich wysypisk, podstawianie kontenerów na odpady w trakcie imprez lokalnych czy zorganizowanych zbiórkach odpadów. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 10 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 7 200,- zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu – wniesione przelewem bankowym na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Nr konta: 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129 – wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy złożyć w kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, a kserokopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. kserokopia umowy zawartej z wysypiskiem odpadów. Zamawiający dopuszcza przedstawienie umów z regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacjami zastępczymi zgodnie z wykazem instalacji zawartym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 uchwalonym uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. oraz wykazem zawartym w uchwale Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7849) w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2012 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 (ze zmianami). (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu); 2. informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 9 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach