Przetargi.pl
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg emulsją asfaltową z grysami na terenie Gminy Brwinów na następujących drogach: - ul. Książenicka (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Grodziskiej) w Owczarni, - ul. Grodziska (od ul. Książenickiej do ul. Żółwińskiej) w Owczarni, - ul. Źródlana w Kaniach, - ul. Żółwia w Brwinowie, - ul. Żabia w Brwinowie, - ul. Kubusia Puchatka w Brwinowie, - ul. Wileńska (od ul. Biskupickiej do ul. Łomżyńskiej) w Brwinowie, - ul. Fabryczna (od ul. Pszczelińskiej do ul. Otrębuskiej) w Brwinowie, - ul. Leśna (od ul. Sportowej do końca) w Brwinowie.

Gmina Brwinów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, ul. Grodziska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7382567 , fax. 7295940
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brwinów
  ul. Grodziska 12
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  tel. 7382567, fax. 7295940
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.brwinow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg emulsją asfaltową z grysami na terenie Gminy Brwinów na następujących drogach: - ul. Książenicka (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Grodziskiej) w Owczarni, - ul. Grodziska (od ul. Książenickiej do ul. Żółwińskiej) w Owczarni, - ul. Źródlana w Kaniach, - ul. Żółwia w Brwinowie, - ul. Żabia w Brwinowie, - ul. Kubusia Puchatka w Brwinowie, - ul. Wileńska (od ul. Biskupickiej do ul. Łomżyńskiej) w Brwinowie, - ul. Fabryczna (od ul. Pszczelińskiej do ul. Otrębuskiej) w Brwinowie, - ul. Leśna (od ul. Sportowej do końca) w Brwinowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg emulsją asfaltową z grysami na terenie Gminy Brwinów na następujących drogach: - ul. Książenicka (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Grodziskiej) w Owczarni, - ul. Grodziska (od ul. Książenickiej do ul. Żółwińskiej) w Owczarni, - ul. Źródlana w Kaniach, - ul. Żółwia w Brwinowie, - ul. Żabia w Brwinowie, - ul. Kubusia Puchatka w Brwinowie - ul. Wileńska (od ul. Biskupickiej do ul. Łomżyńskiej) w Brwinowie, - ul. Fabryczna (od ul. Pszczelińskiej do ul. Otrębuskiej) w Brwinowie, - ul. Leśna (od ul. Sportowej do końca) w Brwinowie, na powierzchni do 12 132,50 m². 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 1) obcięcie krawędzi ubytku piłą tarczową z nadaniem regularnego kształtu, 2) usunięcie urobku, 3) oczyszczenie uszkodzonych miejsc, 4) skropienie podbudowy i ścian ubytku emulsją asfaltową, 5) wypełnienie ubytków masą mineralno-asfaltową z recyklera, 6) mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi zbudowanej z destruktu, 7) asfaltowego podwójnie utrwalonej emulsją asfaltową z grysami grysami, 8) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową, 9) zabezpieczenie i oznakowanie terenu objętego robotami. 3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa ust. 1 i 2, wykaz powierzchni dróg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załączniki nr 2 i 3 do umowy. 4. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzyska informacje o istniejącym uzbrojeniu w drogach przeznaczonych do naprawy od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Brwinowie (ul. Wilsona 46). 5. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia –-mechaniczne oczyszczenie powierzchni destruktowej, uzupełnienie ubytków nawierzchni przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową. 6. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego, b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty. 7. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę: a) dokumenty, o których mowa w ust. 6, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 9. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę, o ile kadra własna Wykonawcy jest niewystarczająca. 10. Nieprzedłożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 6. skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy. 11. Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w ust.5-10 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł. za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową. 12. W umowie z podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 13. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących prace określone w ust.6, przy realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami ust.6-9, a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego. 14. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości wady licząc od daty końcowego odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach prosimy w formie oryginału załączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg emulsją asfaltową z grysami na terenie Gminy Brwinów na następujących drogach: - ul. Książenicka (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Grodziskiej) w Owczarni, - ul. Grodziska (od ul. Książenickiej do ul. Żółwińskiej) w Owczarni, - ul. Źródlana w Kaniach, - ul. Żółwia w Brwinowie, - ul. Żabia w Brwinowie, - ul. Kubusia Puchatka w Brwinowie - ul. Wileńska (od ul. Biskupickiej do ul. Łomżyńskiej) w Brwinowie, - ul. Fabryczna (od ul. Pszczelińskiej do ul. Otrębuskiej) w Brwinowie, - ul. Leśna (od ul. Sportowej do końca) w Brwinowie". 9. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 10. Oferta Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.13. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wzniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające informacje wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO (załącznik nr 5 do SIWZ). 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VIII ust.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców. 5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 6) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 9) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 10) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 11) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności nie podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach