Przetargi.pl
Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami

Miasto i Gmina Sanniki ogłasza przetarg

 • Adres: 09-540 Sanniki, Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 277 68 51, , fax. 24 277 68 51, 277 78 15
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Sanniki
  Warszawska 169
  09-540 Sanniki, woj. mazowieckie
  tel. 24 277 68 51, , fax. 24 277 68 51, 277 78 15
  REGON: 61101591600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanniki.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1). Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami. Uczniowie klas I-III będą dowożeni do placówki w Osmolinie, natomiast uczniowie klas IV-VIII będą dowożeni do placówki w Sannikach. Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły i przedszkola w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć w ww. placówkach oraz odwiezienie dzieci po zajęciach. W zakres zamówienia wchodzi zapewnienie opieki nad dziećmi na czas przewozu oraz ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku dowozu dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sannikach zamawiający wymaga, aby w ramach przywozu dzieci były doprowadzone przez opiekunki od drzwi autobusu do drzwi wejściowych budynku przedszkola, a w ramach odwozu przedszkolaków wymagane jest ich przeprowadzenie przez opiekunki od drzwi wejściowych przedszkola do autobusu. Przewozy będą odbywać się w dni nauki szkolnej. Do wyliczenia ceny za przedmiot zamówienia należy przyjąć 188 dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Autobusy wykorzystywane do przewozu muszą być dostosowane do ilości przewożonych osób zapewniając każdej z nich miejsce siedzące. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewóz dzieci pojazdami sprawnymi technicznie, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2004r. Autobusy powinny być dopuszczone do ruchu drogowego i posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług autobusami wyposażonymi w monitoring wizyjny, który każdorazowo będzie nagrywał obraz wewnątrz pojazdu podczas codziennego przewozu uczniów. Nagrany materiał powinien być przechowywany przez okres 30 dni od dnia nagrania i w razie zaistniałej potrzeby niezwłocznie udostępniany Zamawiającemu. Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz NW na wszystkie pojazdy używane do wykonania usługi, a kierowcy autobusów powinni posiadać niezbędne kwalifikacje, wymagane przepisami prawa. Przed rozpoczęciem roku szkolnego (co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego) Wykonawca ustali w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt rozkładu jazdy (godziny przyjazdu i odjazdu z poszczególnych przystanków na wyznaczonej trasie). Docelowy rozkład jazdy zostanie ustalony w terminie do dnia 20 września 2019r. Zamawiający ma możliwość zmiany przebiegu trasy, przystanków, liczby dzieci, zmiany docelowej szkoły lub placówki oświatowej. Ponadto Zamawiający w trakcie roku szkolnego może żądać zmiany rozkładu jazdy, jeśli będzie to podyktowane zmianami w organizacji szkół/placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). O planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z, co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Przewoźnik ma obowiązek dostosować świadczenie usług do powyższych zmian. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dzieci przewożonych na danej trasie, o ile w wymaganym dla danej trasy pojeździe pozostają jeszcze wolne miejsca. W takich przypadkach zwiększenie ilości przewożonych dzieci nie będzie miało wpływu na końcowe wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia. Wykonawca będzie realizował zamówienie w ramach przewozów regularnych specjalnych lub przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58). W przypadku wystawiania biletów miesięcznych, Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy imiennej listy uczniów i przedszkolaków dowożonych do przedostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego wystawienie biletów miesięcznych. Cena zaoferowana w postępowaniu obejmować będzie wszystkie koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją i ubezpieczeniem autobusów oraz koszty związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów dzieci jak również koszty ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oferta musi być całościowa i obejmować wszystkie trasy. PRZYWOZY: Autobus I 1. Sanniki-Staropól-Aleksandrów-Krubin-Sanniki 2. Sanniki-Wólka-Mocarzewo-przedszkole-Sanniki szkoła-Sanniki (ul.Chopina i ul.Witosa)- Osmolin szkoła 3. Sanniki-Konstantynów-Czyżew-Czyżew Poprzeczny-Sanniki szkoła-Przedszkole-Osmolin szkoła Autobus II 1. Sanniki-Lwówek-Aleksandrów-Krubin-Sanniki szkoła-Przedszkole-Osmolin szkoła 2. Sanniki-Brzezia-Szkarada Poprzeczna-Sanniki szkoła-Przedszkole-Osmolin szkoła Autobus III 1. Sanniki-Barcik-Sanniki Szkoła 2. Sanniki-Brzezia-Brzezia wieś-Brzeziny-Lasek-Sielce-Sanniki szkoła-Przedszkole-Osmolin szkoła Autobus IV 1. Lwówek-Staropól-Działy-Lubików-Romanów-Osmolin-Osmolin szkoła-Osmólsk-Przedszkole- Sanniki szkoła 2. Sanniki-Konstantynów (droga gruntowa 4 km)-Barcik-Sanniki szkoła-Przedszkole-Osmolin szkoła ODWOZY: Autobus I 1. Przeszkole-Osmolin szkoła-Mocarzewo-Wólka-Czyżew Poprzeczny-Barcik-Konstantynów-Sanniki 2. Osmolin szkoła-Sanniki szkoła- Wólka- Mocarzewo –Osmolin szkoła 3. Osmolin szkoła-Sanniki szkoła-Czyżew-Czyżew Poprzeczny -Konstantynów (droga gruntowa 4 km)-Barcik-Sanniki 4. Sanniki-Staropól-Aleksandrów- Krubin-Lwówek- Działy- Lubików-Osmolin-Osmólsk Autobus II 1. Przedszkole-Staropól- Aleksandrów- Krubin- Lwówek-Działy- Lubików- Romanów-Osmolin-Osmolin szkoła-Osmolin-Lubików-Działy-Lwówek-Krubin-Aleksandrów-Staropól-Sanniki 2. Sanniki szkoła-Osmolin szkoła-Osmolin-Działy-Lubików-Lwówek-Krubin-Aleksandrów-Staropól-Sanniki 3. Sanniki szkoła- Mocarzewo- Wólka-Sanniki szkoła- Czyżew-Czyżew Poprzeczny-Konstantynów- Barcik-Sanniki Autobus III 1. Przedszkole-Osmolin szkoła-Osmólsk-Sielce-Lasek-Brzezia-Brzeziny-Szkarada Poprzeczna-Sanniki 2. Sanniki szkoła-Osmolin szkoła-Osmólsk-Sielce-Lasek-Brzezia-Brzeziny-Szkarada Poprzeczna-Sanniki 3. Sanniki szkoła-Osmólsk-Osmolin-Działy-Lubików-Lwówek-Krubin-Aleksandrów-Staropól-Sanniki 4. Sanniki szkoła-Szkarada Poprzeczna-Brzezia-Brzeziny-Lasek-Sielce Autobus IV 1. Osmolin szkoła-Sanniki- ul.Witosa-ul.Chopina-ul.Warszawska- Sanniki szkoła Łączny przebieg dzienny: 690 km Ilość uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym do szkół: Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 189 Szkoła Podstawowa w Osmolinie – 105 Przedszkole Samorządowe w Sannikach – 59 Ogółem uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym: 353 2. Przedmiot zamówienia określa Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4 - wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą. 3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących poniższe czynności w zakresie realizacji zamówienia: -dowóz dzieci, -opieka nad dziećmi 4. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy „MAZOWSZE” w Płocku Oddział Sanniki nr konta 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040 z dopiskiem „Wadium –„Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami”. Wykonawca może dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie/godzina/składania ofert. 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy - nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy – Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 7. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Wykonawcy, którego oferta została jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału. 13. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek spełnia wykonawca, który posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. 6.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Wykaz pozostałych dokumentów składających się na ofertę: 7.1. Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 7.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, 7.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego( jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4. 7.4. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach